”Kapacitetsvinster kan göras i dagens transportsystem”

Foto: Veolia

Att enbart bygga nytt kommer inte att lösa kapacitetsbristerna. De största och snabbaste vinsterna finns i vårt befintliga system som behöver användas effektivare och på ett mer hållbart sätt. För att klara av framtida trafikökningar krävs att dagens vägar, järnvägar, sjöfart och flyg fungerar optimalt. Med ett robust transportssystem möjliggör vi för välmotiverade investeringar på sikt. Det föreslår Trafikverket när kapacitetsutredningen lämnades till regeringen.

Transportsystemet står de närmaste decennierna inför en kraftig ökning av trafiken. Det visar alla prognoser. Den svenska råvaru- och tillverkningsindustrin ska forsla sina produkter inom och utanför landets gränser. Besöksnäringen ska fortsätta växa. Utländska besökare ska kunna resa till och inom landet. Man ska kunna resa till släkt, vänner och besöksmål samt färdas till och från jobbet på ett smidigt, grönt och tryggt sätt.

– Det finns en övertro på möjligheten att kunna bygga bort kapacitetsbristerna i transportsystemet. Med många mindre åtgärder kan vi använda och öka kapaciteten på ett effektivt och hållbart sätt samt genom att använda kundorienterade styrmedel, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

I utredningen för Trafikverket fram att grunden till ett robust och hållbart transportsystem är ett gott underhåll. Den typen av åtgärder har därför högsta prioritet. Regeringen har för åren 2012 och 2013 anslagit fem miljarder extra varav huvuddelen till drift och underhåll.

Trafikverket föreslår att det nuvarande anslaget för åren 2012-2021 utökas med över fyra miljarder per år för underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder. För perioden 2022-2025 föreslår Trafikverket en utökning med ytterligare 600 miljoner kronor vilket innebär en total kostnadsnivå på 21,8 miljarder per år. För perioden 2012-2021 föreslås tidigareläggning av ett antal järnvägsinvesteringar med stor betydelse för kapaciteten i järnvägsnätet. Förslaget innebär ett ökat medelsbehov med 12,7 miljarder under perioden.