Krönika; För vem arbetar Trafikverket?

Bildtext: Trafikverket planerar att byta kontaktledningar på sträckan Göteborg–Alingsås vilket mer än halverar tågkapaciteten mellan Stockholm och Göteborg. Foto: Trafikverket

Från och med januari 2025 kommer tågkapaciteten på sträckan Stockholm-Göteborg minska med 55 till 65 procent. Då inleds ett byte av utslitna kontaktledningar på sträckan Göteborg–Alingsås. Arbetet ska pågå till mitten av 2027. Bytet gäller den 42 kilometer långa sträckan från Olskroken in till Göteborgs central men arbetet påverkar all tågtrafik på sträckan.

Om planerna genomförs kommer det att innebära att arbetspendling och godstrafik på sträckan Stockholm-Göteborg kommer att påverkas kraftigt. Redan i dag är tågen överfulla och det behövs snarast mer kapacitet än mindre. Trafikverkets planer innebär att transporter överförs till andra transportslag som privatbil, flyg och vägtransporter vilket kan få långsiktiga konsekvenser.

Vilka prioriteringar som ligger bakom beslutet kan man bara gissa sig till. Men det är uppenbart att Trafikverket sätter sina egna åtaganden i första rummet utan någon som helst tanke på hur verkets planeringar påverkar dem det verkligen gäller nämligen trafikanterna. Talesättet ”operationen lyckades men patienten dog” passar väl in på hanteringen av de planerade åtgärderna.

Trafikverket har i god tid informerat riksdagens trafikutskott om situationen. Det var generaldirektör Roberto Maiorana och nya överdirektören Francisca Ramsberg som föredrog planerna för trafikutskottets ledamöter. Men först nu har riksdagens trafikutskott reagerat på Trafikverkets planer och kallat in infrastrukturminister Andreas Carlsson tillsammans med ledningen för Trafikverket. Avsikten är att hitta alternativa lösningar på Trafikverkets planer.

Flera operatörer, däribland SJ, har kritiserat planerna och påpekat att det finns metoder och utrustningar som väsentligt kan påskynda arbetet och att det med fördel skulle kunna utföras nattetid. Men kritiken har inte påverkat Trafikverket beslut.

Man skulle önska att riksdagens trafikutskott gjorde ett tilläggsdirektiv till Trafikverket angående prioriteringsordningen när man fattar beslut om olika åtgärder som påverkar de allmänna kommunikationerna. Direktivet borde tillhålla Trafikverket att i första hand se till att påverkan för trafikanterna blir så liten som möjligt. Det är ju faktiskt trafikanterna som är anledningen till att vi har järnväg över huvud taget.

Av Peter Höök