Regeringen ställer frågor om järnvägens problem

Kapacitetsbristen hos järnvägen kvarstår. Foto: Tågföretagen

Järnvägens totalleverans har hamnat i det politiska blickfånget. Infrastrukturminister Tomas Eneroth har kallat branschen till möte och för en lägesrapport från utvalda myndigheter och tågföretag. Ministerns frågor fokuserade på Trafikverkets leverans av körplaner kopplat till en stor mängd banarbeten och införandet av MPK, Trafikverkets nya digitaliserade planeringssystem, och branschens utmaningar med brist på planeringspersonal och lokförare på kort och lång sikt.

Trafikverket håller sig till en reviderad plan för utrullning av det nya planeringssystemet och ser positivt på att den ska hålla. Ministern bedömer att vi kommer se en förbättring under hösten och regeringen följer frågan nära.

Mötet berörde också förutsättningarna för att framgent skapa mer robusta tågplaner utan att tappa kapacitet i ett redan ansträngt system. Tankar som funnits under en tid är exempelvis att analysera tågtätheten i tidtabellerna i de högst belastade stråken för ökad flexibilitet och punktlighet samt att planera banarbeten i sammanhängande stråk i samverkan med tågföretagen.

Flera av tågföretagen ökar redan på peronaltätheten och driver på för ökat antal platser för lokförare på yrkeshögskolorna under kommande år. Det står klart att arbetet med att komma till rätta med de kort- och långsiktiga utmaningarna i tågtrafiken kommer att sysselsätta branschen under en tid.

Grundproblemet med kapacitetsbristen kvarstår. Det är fullt i järnvägssystemet och de stora satsningarna i den nyligen av regeringen beslutade nationella infrastrukturplanen kommer alltför sent. Existerande infrastruktur är sliten och det eftersatta underhållet uppgår till tiotals miljarder.