Trafikverkets Öresunds-analys: Järnvägens behov och utmaningar

Ett öresundståganländer till Triangeln Station från Köpenhamn och Danmark, med destination Karlskrona och Malmö. Foto: Wikimedia Commons

Trafikverket har på uppdrag av regeringen genomfört en omfattande analys av kapaciteten och redundansen för transporter över Öresund. Denna analys sträcker sig fram till 2030, 2040 och 2050 och omfattar både person- och godstrafik på väg och järnväg. Resultaten pekar på betydande utmaningar och nödvändiga åtgärder för att möta den växande trafikbelastningen.

Kort- och Medellångsiktiga Utmaningar (2030-2040)

På kort sikt är det främst järnvägsinfrastrukturen i Skåne och Köpenhamnsområdet som utgör flaskhalsar för järnvägstrafiken över Öresund, inte själva Öresundsbron. Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm samt bangårdarna i Malmö, Hässleholm och Ramlösa lider av kapacitetsproblem. För att möta detta har flera åtgärder beslutats, såsom nya järnvägsspår mellan Hässleholm och Lund, utbyggnad av plattformsspår på Malmö C och dubbelspår mellan Östervärns station och Malmö C.

Danmarks Framtida Planer

Danmark planerar att ombygga Kastrups station för att öka kapaciteten för persontrafik över Öresundsbron. Förslaget inkluderar utökning av plattformsspår till fyra och införande av ett vändspår för att hantera ökad trafik och försenade tåg utan att påverka Köpenhamns Huvudbangård negativt.

Effekten av Fehmarn Bält-förbindelsen

Öppningen av Fehmarn Bält-förbindelsen 2029 förväntas öka efterfrågan på järnvägstransporter över Öresund avsevärt. Danska och tyska järnvägar anpassas för att kunna hantera längre godståg, och förbigångsspåren i Svågertorp utanför Malmö kommer att utökas för att klara längre tåg.

Nödvändiga Investeringar och Framtida Kapacitet

För att uppnå maximal kapacitet över Öresundsbron krävs betydande investeringar i järnvägsinfrastruktur, särskilt längs Södra stambanan mellan Hässleholm och Alvesta samt utbyggnader av Skånebanan, Trelleborgsbanan och Ystadbanan. Prognoser visar att den maximala kapaciteten förväntas nås tidigast på 2050-talet, då trafikmängden förväntas ha ökat betydligt.

Gränskontroller och Kapacitetsbegränsningar

I Hyllie finns nu gränskontroller som begränsar persontrafiken över Öresundsbron till sex regionaltåg per timme. Denna begränsning påverkar inte fjärrtåg utan resandeutbyte och förväntas inte vara en långsiktig kapacitetsbegränsning. Istället är det den befintliga infrastrukturen på järnvägarna i Skåne och Köpenhamnsområdet som är den huvudsakliga flaskhalsen för att öka antalet tåg.

Svenska och Danska Prognoser

Svenska prognoser visar på en högre förväntad trafiknivå jämfört med danska, vilket kan leda till att maxkapaciteten på Öresundsbron nås vid vissa tidpunkter enligt svenska planer men inte enligt danska. Detta understryker behovet av samordning och gemensamma strategier för att hantera den framtida trafikbelastningen.

Sammanfattning och Framtida Åtgärder

Analysen från Trafikverket belyser tydligt att för att möta framtidens transportbehov över Öresund krävs omfattande infrastrukturella investeringar och samordnade åtgärder mellan Sverige och Danmark. Med planer på utbyggnad av järnvägsnätet och anpassning av befintliga strukturer kan regionen förbereda sig för en ökad och mer hållbar rörlighet över gränsen.

Källa: Trafikverket