Digitala automatkoppel revolutionerar godstrafiken: ”Nu måste tågen sluta rulla med 1830-talsteknik”

Godstrafiken på järnvägen har länge kämpat med ineffektiva och farliga kopplingsmetoder – teknik som inte har förändrats sedan 1800-talet. Denna bristande modernisering har skapat en teknisk obalans mellan person- och godstrafik, där personfordon har uppgraderats medan godstågen fortsätter att använda föråldrade metoder. Nu finns en lösning som ökar kapaciteten och effektiviteten för godstrafiken samtidigt som den bidrar till mer hållbara transporter: DAC.

Marktransportmarknaden med sina miljontals lastbilar och tiotusentals tåg, vagnar och pråmar är en viktig ekonomisk sektor som i Europa förväntas växa med 30 procent fram till 2030. Volymtillväxten kommer sannolikt ha en hög koppling till vägtransporter, men i dagens Västeuropa spelar godståg en avgörande roll för att på ett effektivt och miljövänligt sätt transportera stora volymer av olika typer av gods, inklusive containrar, bulkvaror och industrivaror – utan att påverkas av vägtrafikens trafikstockningar och koldioxidutsläpp.

bild
Voith CargoFlex DAC.

Sverker Hoflin är Sales Manager på Voith Turbo. Han berättar att rolling stock är en viktig del av infrastrukturen för kollektivtrafik och godstransporter på järnvägar och att det spelar en avgörande roll för att säkerställa effektiva och pålitliga transporter.

– Underhåll och modernisering av detta är viktiga aspekter för att säkerställa att transporterna håller hög kvalitet och fortsätter att fungera smidigt. Samtidigt behöver vi ställa om till fossilfri elanvändning och fördelarna med järnvägstransporterna är många, men att det svenska järnvägssystemet befinner sig i teknisk obalans. Sedan järnvägen avreglerades har passagerartågen blivit kontinuerligt uppgraderade och står i dag redo att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, samtidigt som godstrafiken använder samma teknik som de gjorde på 1800-talet. Denna obalans leder till ett våldsamt underutnyttjande av befintlig infrastruktur, både analogt och digitalt.

bild
Sverker Hoflin

Säkerställer maximal nytta av signalsystem
I dag körs godstrafiken med skruvkoppel från 1830, vilket är
ett av dagens största hinder för en effektivering av godstrafik på järnväg. Att koppla och koppla isär godsvagnar är ett tungt, tidskrävande och farligt arbete och då skruvkopplet endast kan kopplas manuellt måste även tryckluft och i förekommande fall även el kopplas separat. Detta gör kopplingsproceduren långsam, ineffektiv och för växlingspersonal direkt olämplig ur ett säkerhetsmässigt perspektiv.

Hoflin berättar att digitala automatkoppel kan digitalisera den i dag eftersatta godstrafiken och överbrygga detta tekniska gap till persontrafiken.

– De kan i ett slag göra järnvägen till ett balanserat, tekniskt system där vi effektivt tillvaratar och utökar den befintliga järnvägsanläggningen, samtidigt som maximal nytta av en implementering av ett modernt signalsystem säkerställs. Vi står i startgroparna av detta nu och i Västeuropa rullar 450 000 godsvagnar som ska få nya kopplingar. Denna förändring kommer att gynna alla trafikslag på järnväg, såväl som persontrafiken. Det är det viktigt att vara medveten om, säger han.

Digitala sensorer övervakar vagnarna
DAC är en förkortning för Digital Automatic Coupler, alltså digitala automatkoppel. Det är en teknik som på ett säkert och kvalitativt sätt kombinerar automatisk mekanisk koppling och frånkoppling med automatisk koppling av tryckluft, el och data. Detta säkerställer en korrekt, snabb, säker och pålitlig koppling mellan samtliga vagnar – samtidigt som automatiserad datainsamling om exempelvis vagnarnas tillstånd, belastningsgrad eller bromsstatus samlas in och förenklar övervakning av gods och underhåll.

Systemet går smidigt att implementera även på äldre godsvagnar och gör det möjligt att öka kapaciteten och robustheten i befintliga järnvägsanläggningar.
– Genom att byta ut befintliga koppel mot DAC förbättras godstågens gångegenskaper så de kan köra snabbare och vara längre, samtidigt som en plattform som kan dra nytta av alla moderna digitala funktioner skapas. Den balanserar inte bara järnvägssystemet utan ökar också väsentligen kapaciteten i befintliga spår. Bara genom att öka hastigheten kan två till tre gånger fler godståg köra på stambanorna. 

Digital kontroll av säkerhetsavstånd
Traditionellt används fasta blocksystem där en sträcka mellan två stationer delas upp i fasta sektioner, eller block, där endast ett tåg åt gången tillåts befinna sig. Digitala ”moving blocks” i moderna signalsystem säkerställer att tåg kan köra säkert och i hög hastighet, samtidigt som fler tåg kan trafikera samma sträcka, närmare varandra.

Med avancerad tågkommunikationsteknik kan flexibla blockstorlekar användas och fler tåg tillåtas vara i samma sektion, under förutsättning att de håller tillräckligt avstånd till varandra. Med godstågens förlegade koppelteknik kan detta dock inte nyttjas i dag.

– DAC möjliggör en smidig integrering med modernt signalsystem och möjligheten att använda dessa "moving blocks", vilket ytterligare ökar kapaciteten och effektiviteten i hela järnvägssystemet. Fördelarna inkluderar färre förseningar, kortare restider och en bättre tågupplevelse för passagerartåg, eftersom de inte längre behöver vänta lika länge vid stoppsignaler för att släppa förbi godståg. Uträkningar visar dessutom att det frigör upp till 300 mil kapacitet i elektrifierade järnvägar till en bråkdel av kostnaden för att bygga nya banor.

bild
Dagens skruvkoppel av 1830 års modell.

Minskad risk för kollisioner
För att ytterligare förbättra säkerheten och effektiviteten inom godstrafiken kan DAC integreras med European Rail Traffic Management System, ERTMS. Det används över hela Europa för att öka interoperabiliteten och harmonisera järnvägstrafiken. ERTMS möjliggör kommunikation mellan tåg och system på marken, vilket tillsammans med DAC gör det möjligt att i realtid övervaka hastighet, position och andra viktiga faktorer. Detta leder enligt Hoflin till förbättrad styrning av trafiken, minskad risk för kollisioner och ökad kapacitet på järnvägsnätet.

Han konstaterar att framtiden för godstågstrafiken i Sverige kräver en modernisering och uppdatering av tekniken – och att tågen måste sluta rulla med 1830-talsteknik.

– Det är dags att investera i framtidens godstrafik, dra nytta av de tekniska innovationer som DAC erbjuder och forma en hållbar och framåtriktad transportinfrastruktur i Sverige. En investering i DAC, speciellt i samband med införande av ett modernt signalsystem, är därför det snabbaste, billigaste och mest miljövänliga sättet att investera i förnyad kapacitet i järnvägen för att möta framtidens behov av hållbara transporter. Varje terawattimme kommer att räknas och godstrafik på järnväg har sin tid framför sig, avslutar han.

Fakta:

Voith – en ledande aktör inom digitala automatkoppel
Voith är ett globalt teknikföretag med en stark position inom området digitala automatkoppel för godsvagnar. Företaget erbjuder innovativa lösningar som ökar säkerheten, effektiviteten och miljöprestandan för järnvägstransporter. Voiths Digitala Automatkoppel (DAC)  CargoFlex
 är en banbrytande teknik som revolutionerar godstrafiken genom att ersätta det föråldrade skruvkopplet med en digital och automatiserad kopplingsmetod.

DAC: Förnyad teknik för hållbara godstransporter
DAC, eller Digitala Automatkoppel, representerar en banbrytande teknik inom godstågstransporter. Genom att ersätta de föråldrade kopplingsmetoderna från 1800-talet möjliggör DAC en effektivare och mer säker hantering av godsvagnar. Med DAC kan man uppnå ökad kapacitet, snabbare tågförbindelser och fullt utnyttjande av digitala funktioner.

Läs mer HÄR!