”Alla pendeltåg bör stanna vid alla stationer”

Foto: Bengt Bäverman

I ett remissvar till Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting avvisar den politiska majoriteten i Sollentuna det utredningsalternativ som föreslår att vissa pendeltåg ska passera förbi några av kommunens stationer. Istället anser man att en jämn trafikering av pendeltågstrafiken, med stopp på alla kommunens stationer, är att föredra.

Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har skickat ut en remiss till länets alla kommuner. Remissen gäller pendeltågstrafiken och två tänkbara trafikeringsinriktningar när Citybanan tas i drift 2017. Det ena förslaget kallas ”Jämn trafik” och innebär att alla avgångar stannar vid alla stationer. Det andra förslaget kallas ”Skip-stop” och innebär att vissa stationer får färre avgångar. Sollentuna kommun skickar idag in ett remissvar där jämn trafik föreslås.

I remissvaret till SL skriver den politiska majoriteten i Sollentuna bland annat att om pendeltågstrafiken ska vara attraktiv och locka fler resenärer är en jämn trafikering att föredra framför så kallad skip-stoptrafik. Utredningsalternativet som föreslår att vissa pendeltåg skulle passera förbi Rotebro, Norrviken, Häggvik och Ulriksdal på sträckan Märsta-Stockholm Central avvisas.

”Fördelen med skip-stoptrafikering är att den totala restiden Märsta-Stockholm central minskar något, men nackdelen är att det blir en ojämn trafikering och man ställer resenärer på olika stationer mot varandra. All erfarenhet visar att resenärer värderar förseningar, byten och väntetider mycket tyngre än den faktiska restiden. Ett trafikeringsupplägg som gör att flera av Sollentunas invånare skulle få längre väntetider är inte acceptabelt och motverkar våra ambitioner att utveckla alla våra stationssamhällen”, skriver den politiska majoriteten i Sollentuna i remissvaret.