Ökat underhållsbehov för järnväg i underhållsplanen

Underhållsbehoven överstiger Trafikverkets ekonomiska ramar. Arkivbild

I underhållsplan för åren 2021-2024 beskriver Trafikverket hur tilldelade medel för underhåll används och vilka effekter åtgärderna ger. I inriktningsunderlaget som redovisades till regeringen lyfte Trafikverket de ökande underhållsbehoven. Tidigare har järnvägens behov stått i fokus, men nu visar Trafikverkets analyser att även vägarna bryts ner i snabbare takt än vad som tidigare bedömts.

− Samtidigt som regering och riksdag har avsatt ökade medel till underhåll under gällande planperiod, ser vi idag att underhållsbehoven överstiger de ekonomiska ramarna, säger Malin Holen, chef Underhåll, Trafikverket.

Pengarna som Trafikverket tilldelas för järnvägsunderhåll ökar successivt fram till år 2023 för att därefter minska 2024. Under 2021 disponerar Trafikverket 11,5 miljarder kronor för åtgärder i järnvägen, vilket är dubbelt så mycket som för tio år sedan. Ramarna möjliggör genomförande av åtgärder inom samtliga delar av anläggningen, med fokus på att återställa hastighets­ och bärighetsnedsättningar. Åtgärderna i järnvägen ger effekt på sikt.

− Vi kommer att kunna fortsätta upprustningen av järnvägen och bland annat återta delar av det eftersläpande underhållet på de fyra särskilt utpekade transportflödena, säger Malin Holen.

Flödena är Västra stambanan, Södra stambanan, Malmbanan och norra godsflödet Hallsberg–Luleå.

− Samtidigt kommer eftersläpningen att öka på andra delar, med en oförändrad, eller i vissa fall temporärt försämrad, robusthet som följd, säger Malin Holen.