Full aktivitet kring stationsområdet i Väse i vinter

Genom att bygga ett så kallat partiellt dubbelspår i Väse blir det möjligt för tre tåg att mötas på stationsområdet. Foto: Trafikverket

I höst och vinter fortsätter Trfikverket att arbeta med den planskilda järnvägskorsningen på Storgatan i Väse. Samtidigt startar flera andra arbeten både inom och utanför stationsområdet.

Väse är en del av projektet Tåg i tid och den station på järnvägssträckan Kristinehamn–Karlstad som har flest tågmöten. För att fler tåg ska kunna mötas på banan bygger Trafikverket ut mötesspåret i Väse. Det blir en förlängning och ombyggnad av mötesstationen, järnvägskorsningen byggs om till planskildhet: gång-, cykel- och biltrafik leds under järnvägen.

Genom att bygga ett så kallat partiellt dubbelspår i Väse blir det möjligt för tre tåg att mötas på stationsområdet. Tillsamman med övriga åtgärder kan vi öka både person- och godstrafiken på Värmlandsbanan. Denna mötesstation minskar också risken för förseningar och det går snabbare att få igång tågtrafiken efter ett stopp.

I slutet av juli flyttades vägporten till sitt slutliga läge under järnvägsspåren. Under hösten och förvintern återstår att gjuta resterande delar av betongkonstruktionen för att koppla ihop vägporten med Storgatan. Trafikverkets mål är att släppa på trafiken genom vägporten i december.

För att öka säkerheten har man börjat bygga stängsel längs med järnvägen inom Väse tätort. Genom att förebygga spårspring minskar vi risken för personolyckor och störningar på tågtrafiken