Trafikverket väljer västlig korridor för Sydostlänken

Alternativ Väst ger mindre negativ effekt på landskapsbild och åkermark jämfört med de andra alternativen, menar Trafikverket. Karta: Trafikverket

Sydostlänken kommer att dras i korridor Väst som är en av de fyra korridorer som Trafikverket tidigare presenterat. Det är den korridor som bäst uppfyller krav och projektmål.

– Det här är ett steg i riktning mot en ny järnväg som skapar förutsättningar för både näringsliv och resenärer, säger Chris Thorisson, projektledare på Trafikverket.

Sydostlänken är planerad järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. På den cirka fyra mil långa sträckan mellan Älmhult och Olofström finns en befintlig järnväg som idag trafikeras främst av godståg till Volvos verksamhet i Olofström.

Trafikverket planerar för att bygga ut järnvägen med cirka två mil från Olofström och söderut för att skapa kopplingen till Blekinge kustbana. Det är för denna sträcka Trafikverket nu valt lokalisering. Den valda korridoren har tagits emot väl i regionen och hos berörda kommuner.

– Trafikverket upplever bredast stöd för att korridoren skall placeras i den västra delen av utredningsområdet och därför har Trafikverket tagit ställning för att fortsätta sitt utredningsarbete med korridor Väst, säger Chris Thórisson.

Enligt de utredningar som gjorts ger alternativ Väst möjlighet att delvis anpassa den nya sträckningen till befintliga infrastråk vilket ger mindre negativ effekt på landskapsbild och åkermark jämfört med de andra alternativen.

Nästa steg i processen är att välja en mer exakt placering av var den nya järnvägen ska gå inom den valda korridoren. Här kommer Trafikverket att arbeta förutsättningslöst och linjer i hela korridoren kommer att utredas i plan och profil. I detta arbete kommer utformningen av anläggningen att läggas fast.

Trafikverkets ställningstagande för val av korridor går inte att överklaga.