Trafikverket utvecklar trafikinformationen till tågresenärer

Vid trafikstörningar som resenärerna är i behov av bättre trafikinformation. Foto: Trafikverket

Järnvägsbranschens nya trafikinformationsundersökning visar att resenärerna är i behov av bättre och tidigare information vid trafikstörningar. När tågen går som de ska är nöjdheten med informationen desto högre.

För att utveckla trafikinformationen genomför Trafikverket och järnvägsföretagen månadsvis en NKI-mätning, Nöjd-kund-index. I undersökningen svarar tågresenärer på hur nöjda de är med trafikinformationen i samband med sin senaste resa. Resultatet från det sista tertialet 2021 understryker betydelsen av att branschen fortsätter att förbättra trafikinformationen tillsammans.

– Det är vid trafikstörningar vi behöver bli bättre, framförallt snabbare, så att resenären kan påverka sin egen situation i större utsträckning. Det är utmanande för oss alla, för hela branschen. Vi behöver kavla upp ärmarna och jobba hårdare och mer framåtriktat, säger Ulrica Sörman, tjänsteledare trafikinformation järnväg, Trafikverket.

Under slutet av 2021 har antalet tåg som drabbats av förseningar varit stort, samtidigt är det just vid trafikstörningar som resenärerna är i behov av bättre trafikinformation. Resultatet i NKI-mätningen visar att det främst är tidsaspekten som resenärer anser behöver förbättras samt det som uppfattas som opålitlig information, till exempel framflyttade tidpunkter för tågets avgång.

– Resenärerna är i princip tillfreds med informationen när trafiken går som planerat och de får den information de behöver. När det är trafikstörningar är de inte lika belåtna. De vill ha mer och bättre information före resan, innan de anlänt till järnvägsstationen, berättar Ulrica Sörman.

I slutet av 2021 beslutade JBS (Järnvägsbranschens samverkansforum) styrelse om de branschgemensamma NKI-målen för resenärsnöjdheten. Vid trafikstörningar ska NKI-värdet år 2025 vara minst 70. I normalt trafikläge ska NKI kontinuerligt uppgå till minst 80.

– Bättre information till resenärerna är en viktig del i moderniseringen av järnvägen och är även ett av våra prioriterade initiativ inom JBS. Det är bland annat därför som branschen har satt upp ambitiösa mål för resenärsnöjdheten och vi behöver fortsätta att prioritera trafikinformationsutvecklingen tillsammans, säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafik på Trafikverket och styrelseledamot i JBS.

NKI vid trafikstörningar är 57, det vill säga 13 enheter från målet på 70.
NKI för normalt läge är 79, vilket innebär att målet på 80 nästan är uppnått.