Trafikverket Region Väst redovisar utbyggnadsplanerna för Södra Bohusbanan

Södra Bohusbanan föreslås få kvartstrafik mellan Göteborg och Stenungsund. Foto: Trafikverket

Södra Bohusbanan är huvudsakligen enkelspårig och innefattar sträckan GöteborgUddevalla via Stenungsund. Denna sträcka är knappt nio mil lång, elektrifierad, fjärrstyrd och används i första hand för regional persontrafik.

Södra Bohusbanan är en väsentlig del av kollektivtrafiksystemet i Västsverige,har ett stort antal resande och kommer att få än större betydelse efter öppnandet av Västlänken. Banan har idag en relativt liten mängd godstrafik, främst mellan Göteborg Sävenäs och Stenungsund. I Nationell plan 20182029 har kollektivtrafiken i Göteborgsområdet angivits som en utpekad ”brist”,som ska prövas i kommande Nationella plan 20222033.

Utredningen är en fördjupning av den tidigare genomförda idéstudien för södra Bohusbanan och dess sex åtgärder för att förbättra kapacitet och punktlighet. Syftet med denna fördjupade utredning är att ta fram beslutsunderlag för kostnadseffektiva åtgärder som förbättrar kapacitet och framkomlighet. Åtgärderna ska även vara relevanta för Västra Götalandsregionens mål och för en fortsatt utveckling av södra Bohusbanan.

Den viktigaste funktionen att uppnå medellång sikt, 20262033, är kvartstrafik Göteborg−Stenungsund, under högtrafikperioderna morgon och eftermiddag. För att uppnå detta togs tre alternativa åtgärdspaket fram i utredningen:

  • UA3. Utbyggnad med två partiella dubbelspår och två nya mötesstationer mellan Göteborg och Stenungsund.
  • UA4.Utbyggnad med fyra partiella dubbelspår mellan Göteborg och Stenungsund.
  • UA5.Utbyggnad med fyra nya mötesstationer mellan Göteborg och Stenungsund.

Utredningsalternativen analyserades med hjälp av tidtabellsanalyser och tågtrafiksimuleringar. Sammantaget visade dessa tydligt att UA4 representerar ett mer robust trafiksystem än UA3,som i sin tur är mer robust än UA5.

Båda utredningsalternativen, UA3och UA4, bidrar till en förbättrad kapacitet och kan ses som alternativa etapper på vägen mot en fullständig dubbelspårsutbyggnad mellan Göteborg och Stenungsund.

Kapacitetsanalyser visar tydligt att UA4 ger en bättre återställningsförmåga och därmed bättre punktlighet än UA3.Gjorda kostnadsuppskattningar påvisar också en lägre investerings-kostnad för UA4, 2800 miljoner kronor jämfört med UA3, 3300 miljoner kronor. Som en anpassning till Västlänken finns det förslag på att förlänga plattformarna till 170 meter vid flertalet stationer med resandeutbyte som Ytterby, Kode, Stora Höga, Svenshögen och Ljungskile, sammantaget kostnadsbedömda till 240 miljoner kronor.

Inom sex år förutsätts att en ny station i Brunnsbo och dubbelspår från Göteborg Kville till Brunnsbo är byggda. På medellång sikt, inom planperioden 20272033,föreslås följande åtgärder: Plattformsförlängningar vid stationer med resandeutbyte. Plattformarna förlängs till cirka 170 meter. Partiellt dubbelspår byggs mellan Brunnsbo och Säve. Förlängning av befintliga mötesstationer i Ytterby, Kode och Stora Höga, cirka 1 500 meter i vardera änden befintligt mötesspår, samt mötesspår söder om Stenungsund.