Trafikverket stänger åtta plankorsningar på sträckan Ängelholm-Maria

Åtta plankorsningar stängs för att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet. Foto: Trafikverket

Korsande vägar med järnvägen ersätts med planskilda korsningar när dubbelspåret Ängelholm-Maria byggs. På så sätt blir närmiljön längs spåret mellan Ängelholm och Maria tryggare för dem som rör sig i området.

Inom järnvägssträckan mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg finns det totalt 20 korsande vägar och gång- och cykelvägar samt två broar över vattendrag som påverkas av järnvägen. Av dessa 20 korsningar är åtta stycken plankorsningar.

x

Nya planskilda korsningar innebär en förbättring för alla trafikanter. Bild: Trafikverket

Därför kommer samtliga åtta plankorsningar att stängas och ersättas med planskilda korsningar. Förbättringarna är även en del av Trafikverkets kontinuerliga arbete med att ta bort eller bygga om plankorsningar. Trafiksäkerheten för gående och cyklister förbättras i samband med att samtliga korsningar i plan stängs och vägtrafiken inte längre behöver korsa järnvägen.  

Att ersätta plankorsningar med planskilda korsningar innebär en klar förbättring för alla trafikanter. Tack vare att man slipper korsa spåret blir korsningen både säkrare och mer tillgänglig för alla. Planskilda korsningar ger inte heller några väntetider vid bomfällning som idag vilket är positiv för framkomligheten.