190 personer från Tyréns engagerade i Mälarbanans utbyggnad

På Mälarbanan ska två spår mellan Tomteboda och Kallhäll bli fyra. Foto: Tyréns

På trafikintensiva Mälarbanan ska två spår mellan Tomteboda och Kallhäll bli fyra, till glädje för alla pendlare och trafikoperatörer. Utbyggnaden sker i tätbebyggt område, vilket ställer speciella krav. För Tyréns har uppdragen till Mälarbanan blivit fler och större.

Utbyggnaden av Mälarbanan är en stor satsning som inte bara omfattar en ny järnvägsanläggning, utan även nya stationer, gång- och cykelbanor, tågtunnlar och broar. Det är trångt, det är pågående trafik som ska ledas om på provisoriska spår och många som är beroende av att kunna transportera sig på järnvägen. Det är en av Sveriges mest trafikerade sträckor.

– Det är omfattande och komplexa uppdrag. Just nu jobbar vi bland annat med sista sträckan genom Sundbyberg och Solna där vi ska projektera BEST (bana, el, signal och tele) samt göra markprojekteringen på uppdrag från Trafikverket. Vi har nio komplexa och multidisciplinära deluppdrag i gång samtidigt, vilket ställer stora krav på ledning, styrning och samordning, såväl övergripande som teknikmässigt och mellan deluppdragen, säger Tyréns uppdragschef Tommy Bågling.

Tommy har lång erfarenhet av större uppdrag som Ostlänken, Nynäsbanan, Tvärbanan, Öresundsbron och Izmir Metro. Han har jobbat både i beställarrollen och på leverantörssidan i olika företag, vilket ger kunskap, trygghet och förståelse som skapar mervärde i uppdraget, både internt och för beställaren. Runt 190 personer från Tyrénskoncernen är engagerade i uppdragen kopplade till Mälarbanan. Det jobbas från Kalix i norr till Malmö i söder samt i de polska och litauiska systerbolagen.

– Vi jobbar multidisciplinärt, och förutom några få underkonsulter, gör vi allt inhouse på Tyréns med input från alla våra 25 kompetensområden. Det tror jag är lite unikt för ett större infrastrukturuppdrag. Det är stor spännvidd i frågorna - allt från järnväg till kulturmiljö och berg. Jag är väldigt stolt över att vi har så kompetenta medarbetare och en sådan fantastisk bredd i det tjänstepaket vi som företag har att erbjuda!

Många av uppdragsmedlemmarna jobbar heltid med Mälarbanan, andra lite mindre. I gruppen finns såväl erfarna som juniora medarbetare. Ambitionen är att ha dubbla personer där det går, dels för att säkerställa resursen i uppdraget men också för att låta de yngre få växa i rollen. Att få sammanhang och delaktighet i uppdraget är viktigt, liksom erfarenhetsöverföring.

– Samarbetet fungerar mycket bra. Lyhördhet och förmåga att lyssna på varandra krävs. Vi har byggt upp en relation som bygger på förtroende och det ger oss utrymme att mötas i uppdraget. Vi jobbar tillsammans fram en samsyn i frågorna, det ställer krav på båda parter och fungerar bra. Tyréns har en ganska ung organisation som inte är så hierarkiberoende, jag tycker det ligger i tiden att jobba så och det uppskattas av alla. Medarbetarna tänker utanför boxen och jobbar lösningsorienterat, säger Marcus Sundberg, projekteringsledare på Trafikverket.

Ett stort antal intressenter är involverade i detta infrastrukturomvandlingsprojekt. För att fatta beslut, lösa problem och löpande stämma av används Virtual Design and Construction (VDC), en digital samordningsmodell där alla berörda lägger in sina projekteringar.

– Styrning och samordning är centralt. Vi kör bland annat veckovisa möten med VDC och det lämpar sig exceptionellt bra att köra i digitala möten. Jag vill säga att Tyréns i Mälarbanan kör VDC på riktigt och det är en av förklaringarna till vår framgång i uppdraget, säger Tommy.

– VDC är byggt på att träffas fysiskt och att alla tar ansvar för sina leveranser, men jag vill säga att vi nu höjt nivån på arbetet, bland annat genom en duktig processledare från Tyréns. Det har också ökat deltagandet och engagemanget från beställarsidan, även om vi så klart behöver träffas ändå. Annars missar vi lite av kringsnacket.