Tyréns projekterar Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn

3D-modell av vägbro och faunapassage. Bild: Tyréns

Tyréns projekterar Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn med stort fokus på hållbarhet och finner lösningar som skapar värde både för beställaren och landskapet där järnvägen växer fram.

– Det är något visst med att anlägga helt ny järnväg, det är lite historiskt. Det här är jungfruligt landskap och järnvägen kommer att vara till nytta för generationer framöver, säger Tyréns uppdragschef Marcus Mellbin.

Från Tyréns arbetar närmare 150 personer från ett 20-tal tjänsteområden med den två mil långa sträckan genom skog och kulturmiljö. De ska upprätta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för utförandeentreprenad. Konstruktion, mark, geoteknik och vägutformning är stora områden, tillsammans med en stor del av hållbarhet, miljö och underlag till ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.

– Det är ett stort arbete som omfattar detaljprojektering av järnvägsanläggningen och väganläggning avseende mark och ett 30-tal byggnadsverk. Det är hårda klimat- och LCC-krav samt underlag till tillstånd för vattenverksamhet. Det är extremt stor mängd arbetshandlingar som ska tas fram och alla bygghandlingar ska vara på detaljnivå, förklarar Marcus.

På sträckan finns 29 broar, mest plattrambroar men även en lång landskapsbro över Hertsångersälven och en längre bro över E4. I uppdraget samarbetar Tyréns med både ELU och systerföretaget Kelprojektas. Jia Egneblad är teknikansvarig för bro.

– Vi ska ta fram bygghandlingar för en stor mängd broar. Det speciella i detta uppdrag är att vi gör det för så många broar samtidigt. Det är en spännande utmaning och innebär att teknikområdet blir stort och en stor mängd information som ska hanteras samtidigt. Förfrågningsunderlagen som vi producerar måste ju hänga ihop och tidplanen ska följas, så fokus ligger på att jobba på rätt saker.

Landskapet är varierande mellan Robertsfors och Ytterbyn. Det är omväxlande skog och jordbruksmark. Det är också ett kulturlandskap med fornlämningar, ängslador och kolmilor.

– En järnväg innebär förändringar i landskapet, och vi är måna om att projektera den på bäst möjliga sätt med låga vallar för att behålla siktlinjer. Marken består av sulfidjordar med många skikt. De är försurningskänsliga, men vi avser att återanvända massorna lokalt. Det finns gamla torvtäkter som vi vill återställa till skogs- eller jordbruksmark. Det är riktig win-win för alla. En jättebra lösning och roligt att jobba med, som också skapar stor nytta och mervärde, berättar Peter Ögren som är teknikansvarig för Miljö och Kulturmiljö.

Tyréns är också involverade i omfattande tillstånd för vattenverksamhet som bland annat rör nya broar och bortledning av grundvatten.

– Vi gjorde en naturvärdesinventering i somras, och jobbar även med att flytta skjutbanan i Ånäset till andra sidan järnvägen. Det är en jättefin gest från Trafikverket att hjälpa de som drabbas. Vi återvinner skjutvallarna och flyttar massorna till den nya platsen.

Hållbarhet är centralt för Tyréns sedan länge. Tyréns har också utvecklat verktyget Tyrimpact för att systematisera hållbarhet i uppdrag, vilket uppskattas av kunderna. Arbetet med Norrbotniabanan ställer höga krav på miljö, klimat och livscykelkostnader.