Trafikverkets lämnar förslag för placering av järnvägsstationen i Kiruna

Kirunas nya järnvägsstation föreslås placeras ”Centrumnära söder om Lombololeden”. Foto: Trafikverket

Trafikverket förordar att Kirunas nya järnvägsstation placeras enligt alternativ ”Centrumnära söder om Lombololeden”. Lokaliseringen främjar utvecklingen av Kiruna och ger god tillgänglighet.

– Vi förordar det här utredningsalternativet, som betecknas LON i handlingarna, utifrån en sammanvägd bedömning där aspekter som säkerhet, trygghet, jämställdhet, god tillgänglighet och användbarhet för alla grupper i samhället ingår. Alternativet ger förutsättningar för en god samhällsutveckling i Kiruna och läget medför att stationen är lättillgänglig med möjlighet till bra gång- och cykelvägar, säger Marie Stenman, projektledare vid Trafikverket.

Bakgrunden till projektet är att Kiruna, på grund av gruvbrytningen och stadsomvandlingen, behöver en ny järnvägsstation för persontrafik. Ny järnväg till Kiruna har byggts och en tillfällig järnvägsstation är sedan 2013 i bruk på Kiruna Malmbangård, cirka sex kilometer norr om det nya Kiruna centrum.

I arbetet med järnvägsplanen har flera alternativa placeringar av en ny järnvägsstation utretts. Under hela processen har ett flertal samråd genomförts, det senaste under 2020, för att samla in synpunkter och underlag till projektet från intressenter och allmänheten. Denna kommunikation har vägts in i det ställningstagande som Trafikverket nu presenterar.

–  Den information och de synpunkter som vi fick till oss i starten har vägts in i planarbetet. Nu samråder vi och presenterar det alternativ som Trafikverket förordar. Efter samrådet så behandlar vi de inkomna åsikterna och yttrandena och gör ett formellt ställningstagande. Vi kommer då, i det fortsatta arbetet med planen, att finslipa på detaljerna i förslaget och i det arbetet är samråd med berörda oerhört viktigt, säger Marie Stenman.