Trafikverket inför digitala lösningar för tågplan 2023

Trafikverket tillsammans med järnvägsbranschen gör ett förändringsarbete för att använda järnvägen smartare. Foto: Trafikverket

Nu går projekt MPK, Marknadsanpassad planering av kapacitet, in i en införandefas. Effektivare arbetssätt, förbättrade processer och digitala lösningar tas i bruk till tågplan 2023. Ett av Trafikverkets uppdrag är att tillhandahålla transparent och konkurrensneutral kapacitet i järnvägsnätet för att få största möjliga samhällsnytta. Spårkapaciteten är idag begränsad och efterfrågan är i vissa fall större än tillgången. För att effektivisera och utnyttja kapaciteten genomför Trafikverket tillsammans med järnvägsbranschen ett förändringsarbete för att använda järnvägen smartare.

Nu går arbetet in i en införandefas där den första etappen kommer att ske under 2021. Det innebär att delar av den nya IT-lösningen tas i bruk. Banarbetsplanen för T23 kommer att registreras från våren i det nya planeringssystemet TPS, Train Plan System, parallellt med planering i det gamla systemet. Under hösten 2021 kommer TPS att användas för att klargöra förutsättningarna inför tågplaneansökan.

Den andra etappen kommer att ske under våren 2022 och innebär att nuvarande IT-lösningar och processer fasas ut och ersätts med nya system och processer för tidig planering av T24 och långtidsplanering av T23. I den här etappen tas också den nya kapacitetsportalen i bruk.

Den tredje etappen genomförs under hösten 2022. Den fortsatta hanteringen av T23 under innevarande tågplan kommer att ske i de nya systemen och med de nya processerna. Det gäller banarbeten, tåg och övriga tjänster.