Sydostlänken utpekad i Nationell plan för transportsystemet

Trafikverket planerar för en järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Karta: Trafikverket

Trafikverket planerar för en järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Den nya järnvägen skapar förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter. Sydostlänken innebär dels att järnvägen mellan Älmhult och Olofström elektrifieras och rustas upp och dels att ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn byggs. Projektet är utpekat i Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029.

Sydostlänken har betydelse för näringslivet i regionen, både för kompetensförsörjning och för transporter av gods. Järnvägen förbättrar villkoren för godstrafik till och från Blekinges hamnar mot östra Europa och Asien och gör persontrafik mellan Blekinge, Småland och Skåne möjlig.

Trafikverket arbetar just nu med delen ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana. November 2020 handlades upp en konsult som ska ta fram en järnvägsplandelen ”Samrådshandling – Val av lokaliseringsalternativ”, även kallad lokaliseringsutredning.

Efter samrådet kommer Trafikverket att arbeta in allt material i utredningen om lokaliseringsalternativ. Hösten 2021 planerars att de olika alternativen av framtagna korridorer ska kunna presenteras, och man kommer då att bjuda in till nytt samråd, där det också kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter på de olika korridorerna. Våren 2022 tar Trafikverket beslut på vilken korridor man väljer.

Utredningen av en ny järnvägskorridor mellan Olofström och Blekinge kustbanan innebär att Trafikverket kommer att synas ute i fält. Arbetena i fält görs för att samla in underlag för planering och utredning till järnvägsplanen.