Spårområdet vid Solna stationsområde däckas över

Föreslagen bebyggelse öster om stationstorget. Bild: Henning Larsen Architects

Planförslaget för Solna stationsområde innebär att stadsdelarna Arenastaden, Råsunda och Hagalund kopplas samman genom att delar av spårområdet däckas över. Trafiken till Arenastaden flyttas till en ny gata utmed spåren vilket innebär att Dalvägen kan sänkas och ansluta som gångstråk till det nya stationstorget. Samtidigt stärks platsens betydelse som viktig knutpunkt för kollektivtrafik, med enklare och effektivare flöden mellan pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar samt cykel- och gångtrafik.

– Området kring Solna station utvecklas till tryggare, mer levande och tillgänglig plats, med ett nytt stationstorg, nya bostäder, förskola och arbetsplatser. Samtidigt länkar vi samman stadsdelarna Hagalund, Arenastaden och Frösunda kring en allt viktigare knutpunkt för kollektivtrafik och bidrar till ett mer sammanhållet Solna, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Solna station är redan idag en av regionens största knutpunkter för kollektivtrafik. Och med utvecklingen av Arenastaden, utbyggnaden av tunnelbanan och ny tunnelbanestation, utökad busstrafik och utbyggnaden av Mälarbanan kommer platsen att användas av ännu fler i en nära framtid. Idag kan stationsområdet upplevas som trångt, svårorienterat, utspritt och bitvis otryggt. Samtidigt utgör spårområdet en kraftig fysisk barriär. Det finns dessutom behov av att förbättra tillgänglighet och möjlighet till cykel- och gångtrafik i området.