Större satsning på Gävleborgs infrastruktur i Stockholms Handelskammares infrastrukturplan

Ostkustbanans etapp Gävle-Kringlan får förstärkt finansiering med cirka 7,2 miljarder enligt förslaget. Foto: Trafikverket

Stockholms Handelskammare föreslår förändringar i nationell plan som innebär en kraftfull satsning på infrastruktur i Gävleborg. Bland annat stärks den samlade finansieringen med över 1 000 procent, Ostkustbanan etapp Gävle-Kringlan tidigareläggs och tre nya järnvägsprojekt tillkommer.

– Det är viktigt att nationell plan kommer hela landet till del och gör stora nyttor. Befintligt förslag till plan är inte tillräckligt bra och missat viktiga investeringar i norr. Vi tror att det vore klokt att åtgärda, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert hos Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har  presenterat ett förslag på en bättre nationell plan för svensk transportinfrastruktur. I den görs förändringar av det förslag som Trafikverket lagt fram och som regeringen under våren eller början av sommaren väntas fatta beslut om.

Sammantaget leder Stockholms Handelskammares plan till cirka 250 miljarder kronor i större samhällsekonomiska nyttor för samma investering. Det innebär att den nationella planen går från att vara olönsam till att vara lönsam.

Gävleborg är en av regionerna där handelskammaren vill satsa mer.

I Stockholms Handelskammares förslag höjs de samlade anslagen till länet från Trafikverkets förslag på 2,6 miljarder kronor till en god bit över 30 miljarder kronor. Det är en anslagsökning på över 1 000 procent.

En betydande del av anslagen, 17,9 miljarder kronor, investeras i Ostkustbanans sträcka mellan Hudiksvall-Dingerö som i dagsläget inte finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan. Det innebär att kapacitetsförstärkningarna av Ostkustbanan kan inledas på riktigt.

Andra nya projekt som föreslås är 2,1 miljarder för att bygga ut Gävle rangerbangård och 1,1 miljarder investeras i väg 56 mellan Hedesunda-Valbo/Gävle.

Ostkustbanans etapp Gävle-Kringlan får förstärkt finansiering med cirka 7,2 miljarder vilket innebär att projektet kan tidigareläggas jämfört med befintligt förslag.

Stockholms Handelskammares förslag innebär också att Trafikverkets föreslagna satsningar på E4 Kongberget-Gnarp, Ostkustbanans järnvägsanslutning till Gävle hamn och att kapacitetsstärkande åtgärder på godsstråket genom Bergslagen kan kvarstå.

– Allt som allt är det en mycket stor ambitionshöjning och det tror vi är helt nödvändigt för att få trafik att flyta bättre genom Gävleborg i både nordlig och sydlig riktning. Satsningar på Norrlandskusten kommer vara väldigt viktigt för att accelerera utvecklingen, understödja den gröna industrialiseringen och skapa förutsättningar för starkare tillväxt, säger Carl Bergkvist.