Trafikverket utreder nya stambanor

Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda nya stambanor. Foto: Trafikverket

Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda nya stambanor utifrån en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Arbetet med uppdraget, inklusive samråd i form av så kallade hearings med externa aktörer, genomförs utanför planeringen av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Uppdraget är ett utredningsuppdrag och inte ett genomförandeuppdrag, vilket innebär att vår planering fortsätter enligt gällande plan och fattade politiska beslut.

Södra stambanan och Västra stambanan är nationellt viktiga för person- och godstrafik. Båda banorna är i dag hårt belastade och det svenska järnvägssystemet behöver byggas ut. Trafikverket har därför regeringens uppdrag att bygga nya stambanor mellan våra storstadsregioner. Nya stambanor förbinder samtidigt mellanliggande regioner bättre med varandra och med storstäderna.

Fler godstransporter på järnväg möjliggörs när kapacitet frigörs på befintliga banor. Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapas goda förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling, samtidigt som hållbara resor och transporter främjas.