Utbyggnaden av Västkustbanans dubbelspår startar

Stationen i Ängelholm. Fotot: Trafikverket

I höst inleds arbetet med att bygga ut sträckan mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg. Till att börja med märker Trafikverket ut marken som behövs längs sträckan för att kunna bygga framtidens järnväg. Utbyggnaden till dubbelspår börjar i Ängelholm och avslutas i Maria i norra Helsingborg. Arbetet genomförs av entreprenören Skanska Sverige. Efter sommaren kommer förberedande arbeten, skapande av byggvägar samt avverkning och röjning av träd påbörjas med start i Ängelholms kommun.

När Trafikverket bygger ut sträckan från ett till två spår behöver vi komma åt mark, både tillfälligt under byggtiden och permanent. Byggnationen påbörjas med utsättning av den mark som tas i anspråk. Marken kommer att märkas ut med pinnar, eller sprejfärg där det är lämpligt. Då det är en lång sträcka kommer arbetet med utsättning ta cirka 2-3 månader.

Utsättningen kommer genomföras av personal i varselkläder. De kommer att bära identitetskort synligt och ska kunna legitimera sig. Projektet har även andra parallella arbeten som pågår av olika entreprenörer, exempelvis fastighetsnära bulleråtgärder och besiktning av närliggande byggnader, där personal rör sig i fält.

Sträckan från Ängelholms station till Maria station i norra Helsingborg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/Malmö. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt, och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Maria som byggs ut från 2020 till 2023.  

När hela Västkustbanan har byggts ut till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider. Det skapar i sin tur nya möjligheter att studera, bo och pendla i sydvästra Sverige samtidigt som förbindelsen till Oslo och Köpenhamn förbättras. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen istället och på så sätt kan vi minska utsläppen av koldioxid. Ombyggnaden av Ängelholm-Maria ökar även säkerheten för gående och cyklister eftersom plankorsningarna där vägar och järnvägar möts kommer att ersättas av planskilda, säkrare korsningar.