Sträckan Malmö-Köln-Bryssel aktuell för nattågstrafik

Trafikverket slutredovisar utredningen om nattågstrafik till Europa. Foto: Trafikverket

Sommaren 2019 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för statlig upphandling av nattågstrafik till europeiska städer. I slutredovisningen av uppdraget pekas sträckningen Malmö-Köln-Bryssel ut som mest lämplig för att gå vidare med en eventuell upphandling av nattågstrafik till den europeiska kontinenten.

Trafikverket har i dagsläget inget uppdrag att gå vidare med en faktisk upphandling. Innan det kan bli aktuellt behövs också ytterligare överenskommelser med berörda länder. Framför allt är det Tyskland som har signalerat att de i dagsläget inte är beredda att ingå en överenskommelse som innebär att allmän trafikplikt ska omfatta nattågstrafik i Tyskland. Trafikplikt innebär att den upphandlade operatören måste trafikera med ett visst basutbud.

– Överenskommelser med de berörda länderna är en förutsättning för att kunna gå framåt i frågan. Det kan finnas möjlighet att tillämpa en lösning där trafikplikt endast beslutas i Sverige och Danmark, och att trafiken därefter är kommersiell. Det finns dock tveksamheter gällande en sådan lösning och detta behöver i så fall studeras ytterligare, säger Anna Fällbom, enhetschef Avtal och finansiering på Trafikverket.

Under förutsättning att nödvändiga överenskommelser med berörda länder kan ingås ser Trafikverket det som ett lämpligt första steg att göra en upphandling trafik Malmö-Köln-Bryssel. Sträckan har bra trafikmässiga förutsättningar, ger möjlighet till relevanta avgångs- och ankomsttider och öppnar för vidare förbindelser till andra håll i Europa.

– När vi delredovisade regeringsuppdraget i januari föreslogs Malmö-Köln. I takt med att vi har fördjupat utredningen har vi sett att det finns möjlighet att förlänga sträckan till Bryssel. Trafik till Bryssel bedöms vara mer komplex, utifrån kapacitetsmässiga och tekniska aspekter, än att bara nå Tyskland, men ändå möjlig att genomföra, säger Anna Fällbom.

Att upphandla och starta tågtrafik kräver viss framförhållning. Trafik på sträckan Malmö-Köln-Bryssel skulle därför som tidigast kunna vara igång om två till tre år. Förutom överenskommelser med berörda länder krävs det då att det finns intresserade operatörer som själva kan tillhandahålla fordon och att den juridiska processen inte drar ut på tiden.