Bygger järnväg för godståg norr om Norrköping

Godsjärnväg ska ge utrymme för Ostlänken. Foto: Trafikverket

För att skapa utrymme för Ostlänken genom Norrköping bygger Trafikverket just nu en godsjärnväg, Kardonbanan, som ansluter hamnen på Händelö med den befintliga stambanan. I anslutning till Kardonbanan planeras även en ny godsbangård. Kardonbanan är en järnvägsanläggning för godståg från Åby, norr om Norrköping, till och på Händelö, en byggnation som kommer att vara färdig i november 2020.

Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Norrköpings kommun har under flera år arbetat med att utveckla Norrköpings godshantering, bland annat genom att finansiera framtagande av järnvägsplan för Kardonbanan från Åby till och på Händelö. Järnvägsplanen vann laga kraft år 2014. På Händelö finns i dag industrier, lagerverksamhet, containerhamn, anslutande vägar och industrispår. Området är i kommunens översiktsplan utpekat som framtida strategiskt utvecklingsområde för verksamhetsområden inom gods, logistik och industri.

Utbyggnaden av Kardonbanan har blivit aktuell eftersom Ostlänken kommer att skära av nuvarande anslutningar till industrispår så att dagens funktion inte kommer kunna upprätthållas. När Kardonbanan är färdig ersätts dagens funktion genom en ny anslutning från stambanan till industrispåren mot Norrköpings hamnområde. Kardonbanan bidrar också till att öka antalet godstransporter på järnväg.

I samband med att den nya järnvägsanslutningen byggs ut bygger Norrköpings kommun om vägsystemet på Malmölandet. Förutom nya bilvägar byggs nya cykelvägar som gör det säkrare att cykla till och från arbetsplatserna på Händelö och Malmölandet.