Statliga stöd till trafiksystemet lönar sig

Enligt en ny undersökning från Trafikverket i Finland påverkas trafiksystemets funktion i anmärkningsvärd hög grad av direkta stöd och skattestöd. Stödens totala värde är sammanlagt 2 miljarder euro per år. Bortfallet av statens och kommunernas skatteintäkter till följd av skattestöden är större än statens och kommunernas utgifter för de direkta stöden, slås fast av undersökningen. Nästan alla stöd inriktas på resor eller transporter.

I undersökningen "Liikennejärjestelmän tuet" (Stöd för trafiksystemet) har man för första gången skapat en helhetsbild av de direkta ekonomiska stöden och skattestöden som allokeras till trafikens infrastruktur, anskaffning och ägande av fordon samt resor. I undersökningen ligger tonvikten på stöd som beviljas av staten, men stöd som kommunerna beviljar har också inkluderats.

Alla trafikslag erhåller stöd, men vägtrafikens andel är över 80 procent av de direkta stöden och skattestöden för trafiksystemet.  Det största underskottet uppstår inom järnvägstrafiken där intäkterna från banavgifterna och -skatterna endast täcker omkring 13 procent av banhållningskostnaderna.