Klartecken för Centrumslingan i Helsingfors

Finska Trafikverket har godkänt utredningsplanen för Centrumslingan. Av tre alternativen i utredningsplanen det alternativ där banan går ned i tunnel söder om Böle station vid Djurgården och Alpparken. Antalet tunnelbanestationer blir tre: Tölö, centrum och Hagnäs.

Den nya dubbelspåriga banan är 7,2 kilometer lång, varav 6 kilometer går i tunnel. Centrumslingans tunnelavsnitt består av två parallella tunnlar och mellan tunnlarna finns övertryckssäkra räddningstunnlar med cirka 200 meters mellanrum. Tunneln byggs mestadels som en bergstunnel, men på grund av det låga bergstaket byggs den vid tunnelmynningarna och bredvid Stadion som en schaktad betongtunnel. De funktionella, tekniska, ekonomiska och miljömässiga faktorerna påverkade valet av alternativ.

 För den fortsatta planeringen av Centrumslingan har beviljats 40 miljoner euro för åren 2012–2015. Kostnaderna för att genomföra projektet uppgår till 750 miljoner euro enligt prisnivån för den uppskattade realiseringstidpunkten som är 2020. Beslutet om att genomföra projektet kan fattas 2014 efter nästa planeringsfas.