Trafikverket klar med underhållsrapport om järnvägen

Foto: Strukton Rail/Ryno Quantz

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att redogöra för pågående förändringsarbete i syfte att förbättra underhållsverksamheten inom järnvägen. En rapport är nu sammanställd och inlämnad till regeringen.

Trafikverkets rapport "Redogörelse för pågående förändringsarbete i syfte att förbättra underhållsverksamheten inom järnvägen" har nu lämnats in till regeringen. Trafikverket fick under sommaren ett uppdrag från regeringen att redovisa hur olika pågående och planerade projekt i syfte att förbättra järnvägsunderhållet bidrar till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen och Trafikverkets egna mål för drift och underhållsverksamheten. En rapport är nu framtagen och i den beskrivs ett urval av de utvecklingsprojekt som Trafikverket driver och på vilket sätt de kan bidra till att stärka och effektivisera järnvägsunderhållet.

I rapporten beskrivs ett urval av de utvecklingsprojekt som Trafikverket driver och på vilket sätt de kan bidra till att stärka och effektivisera järnvägsunderhållet. Utvecklingsprojekten utgår från Trafikverkets övergripande uppdrag, mål och strategiska utmaningar. Utifrån tre förbättringsområden beskrivs pågående projekt:

Koll på anläggningen: Den självklara utgångspunkten är att de resurser som finns ska satsas där de behövs bäst. Åtgärderna ska pekas ut i en nationell underhållsplan. En central fråga är anläggningsinformationen – alla de data som sammantaget ger bilden av järnvägens funktion och status. Med stöd av förbättrad anläggningsinformation kan Trafikverket göra mer träffsäkra analyser och fastställa så kallade effektsamband; det resultat som en viss åtgärd kan förväntas ge. Ett av de verktyg som Trafikverket nu utvecklar är ett heltäckande anläggningsregister inom projekt ANDA. Att ha ”koll på anläggningen” är grunden för de flesta av utvecklingsprojekten. Därför är det viktigt att implementeringen av anläggningsregistret kan genomföras i planerad omfattning och takt.

Tid för underhållsarbete: Järnvägsanläggningen är eftersatt och arbetet med att höja standarden kommer att ta lång tid. Kapaciteten är högt utnyttjad samtidigt som prognoserna för trafikutvecklingen fortsätter att peka uppåt. Behovet av att få tillgång till spåren för underhåll står i ständig konflikt med kraven på ökad trafikering. En mer öppen och tidig dialog med järnvägsföretag och entreprenörer kan tillsammans med fasta servicefönster och förbättrad planering göra det möjligt att tilldela kapacitet på ett mer effektivt sätt. Exempel på projekt som ska ge förbättringar är Tåg i tid med ökad punktlighet, tydligare trafikinformation och bättre hantering av resenärer och projektet Förbättrat kapacitetsutnyttjande som ska ge en pålitlig tågplan.

Effektivare underhåll: Järnvägsmarknaden är i stort behov av utveckling, framför allt när det gäller arbetssätt och samarbete inom branschen. Trafikverket driver flera projekt som syftar till att öka produktiviteten i branschen dels genom att stimulera innovativa lösningar, dels genom att skapa förutsättningar för entreprenörer, leverantörer och konsulter att kunna utföra arbeten mer effektivt så att man kan höja kvaliteten och/eller sänka kostnaderna. Inom projektet Renodlad och professionell beställare utvecklar Trafikverket sin kompetens som beställare vilket bland annat innebär en successiv utveckling av baskontrakten och förbättrade affärsformer. Utöver utvecklingsprojekt och forsknings- och innovationsprojekt, FOI, arbetar Trafikverket med att fortlöpande utveckla organisation, kompetens och intern samverkan. Inom Trafikverket har ett arbete med att utveckla och förtydliga organisationen inom flera verksamhetsområden skett. Bland annat har en uppdelning av tillståndsbedömning och planering av väg- och järnvägssystem skett i syfte att få bättre tillståndsbedömning och planering av åtgärder i anläggningen. Trafikverket utvecklar verktyg som gör det möjligt att ytterligare integrera miljöaspekterna i arbetet med befintliga vägar och järnvägar. Därutöver krävs riktade insatser för att fullt ut integrera miljöaspekterna i såväl planering som genomförande. Sammantaget kommer det pågående förändringsarbetet att ge bättre förutsättningar för en systematisk och hållbar underhållsverksamhet. De projekt som beskrivs i denna rapport kommer redan nu och fram till 2025 ge positiva effekter för järnvägen.

Källa: Trafikverket