Projekt Hallandsås söker ny miljödom

Foto: Trafikverket

Trafikverket ansöker om ett nytt tillstånd från miljödomstolen. Anledningen är att Projekt Hallandsås tillstånd att leda bort och släppa ut grundvatten under byggskedet löper ut 2013.

En skillnad från det nuvarande tillståndet är att Trafikverket ansöker om att få leda bort 150 liter per sekund som ett rullande 30-dygns medelvärde, jämfört med dagens 100 liter per sekund.  Detta gäller sträckan från den södra tunnelmynningen fram till Lyadalen. På resterande sträcka skiljer sig inte ansökan från det nuvarande tillståndet.

Trafikverket har fått ett flertal tillstånd för att leda bort det grundvatten som tränger in i tunnlarna. För driftskedet gäller huvudtillståndet från 1992. Det tillfälliga tillståndet från 2003 gäller för byggskedet. För arbetstunneln vid mellanpåslaget gäller numera det nya tillståndet för arbetstunneln från 2007. Det tillfälliga tillståndet går ut den 14 juli 2013. För fortsatt tunneldrivning fram till trafikstarten 2015 behövs därför ett nytt tillstånd.