Begränsad naturpåverkan på Hallandsås

Foto: Ulf Johansson

Sedan 1999 genomför Trafikverket ett omfattande årligt ekologiskt kontrollprogram för att bedöma hur Projekt Hallandsås påverkar naturmiljön. Målet är att minimera påverkan på kort och lång sikt. I dag offentliggörs resultaten från 2010 års program.

− I likhet med tidigare år visar mätningarna från 2010 att tunnelprojektets ekologiska påverkan under året har varit begränsad, säger StenInge Arnesson, miljöchef Projekt Hallandsås.

Ett viktigt resultat från 2010 rör återhämtningen av grundvatten i berg och jord. Efter att ett tunnelrör har blivit färdigt, kan man nu konstatera att återhämtningen tar ungefär ett år efter att tunnelborrmaskinen Åsa har passerat ett område. Den snabba återhämtningen gör i sin tur att påverkan blir snabbt avtagande.

En påverkan som utmärker sig i resultaten berör vallskörden. Förra året var som helhet ett gott skördeår, men en statistisk minskning med 15 procent för vallskörden kunde ändå konstateras mellan påverkans- och referensområdet.

Inför varje år redovisar Trafikverket en detaljerad handlingsplan till Länsstyrelsen avseende skyddsåtgärder, som är kopplade till de byggaktiviteter som planeras för respektive år. Inom ramen för handlingsplanen för skyddsåtgärder leddes förra året vatten till Lyabäcken, och våtmarken i Ledtorpet bevattnades regelbundet under sommarmånaderna. Vidare återutsattes cirka 700 öringar i Lyabäcken under oktober.

– Vår uppgift är att se till att tunnelbygget gör en så liten påverkan som möjligt på naturen på åsen och inför årets växtsäsong har vi återigen planerat för att sätta in skyddsåtgärder om situationen så kräver, förklarar StenInge Arnesson.

Syftet med ekologiska kontrollprogrammet är att bedöma hur tunnelbygget påverkar naturmiljön på kort och lång sikt.  Programmet bekostas av Trafikverket och utförs av bland annat Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Ekologgruppen i Landskrona och Toxicon AB. Även Bjäre Naturskyddsförening, Båstads kommun och Länsstyrelsen medverkar i planering och utvärdering.