Trafikverket: Ökad persontrafik på svenska järnvägar

Foto: Christer Wiik

Persontrafiken på svenska järnvägar ökar. 2012 nådde persontrafiken för första gången över 100 miljoner tågkilometer, en ökning med drygt tre procent jämfört med 2011. Samtidigt fortsätter punktligheten för persontågen att ligga stabilt på 96,9 procent.

Punktligheten för persontrafik på svensk järnväg var 96,9 procent under 2012, vilket är en liten ökning från 2011 då punktligheten var 96,2 procent. Godstrafiken hade 2012 en punktlighet på 83,3 procent, att jämföra med 76,5 procent året innan. Punktligheten har legat stabilt under året, med undantag för några dagar i december.

– Det är glädjande att se att vi fortsätter att ha en stabil punktlighet för persontrafiken och att den till och med ökar till 96,9 procent, samtidigt som trafiken ökar och aldrig har varit så här hög, säger Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör. Men vi är inte nöjda, utan nu siktar vi på ännu bättre punktlighet på alla nivåer. För att nå dit har vi tillsammans med branschen påbörjat ett långsiktigt arbete med att förbättra punktligheten.

Den goda trenden bröts kortvarigt i december, vilket framför allt berodde på väderstörningarna i början av månaden med stora snömängder och hård vind i stora delar av landet.

– Vi har satsat mycket på vinterförberedelser och vi kan se att det ger resultat, men vi har fortfarande saker kvar att arbeta med. Vi ska till exempel fortsätta på den proaktiva linje där vi vågar minska trafiken inför extrema lägen, så att den trafik vi kör kommer fram i tid. Detta är även av hänsyn till resenärerna så att de kan få så goda förutsättningar som möjligt att göra resval, säger Gunnar Malm.

– Ett gott samarbete mellan Trafikverket och branschen har lett till att punktligheten för persontrafiken fortsätter vara stabil – men vi är vare sig stolta eller nöjda ännu, säger Christel Wiman, vd för branschföreningen Tågoperatörerna. Den ökade arbetspendlingen med pendling på längre avstånd har lett till att resenärerna är mer känsliga för förseningar i dag. För storstads- och regionspendlare räcker det inte med att 90 procent av tågen kommer i tid om mitt eget ofta är försenat. Vi måste satsa på att öka punktligheten på pendlingslinjer och i rusningstrafiken.

– Även godstrafiken är starkt beroende av att överenskomna tider till kund stämmer. Punktligheten är avgörande om "just-in-time" ska fungera. Punktligheten till kund är betydligt högre än den i statistiken som mäter mellan bangårdarna, säger Christel Wiman.

Notering: Statistiken baseras på tåg som kommit fram till slutstation inom 15 minuter. Punktlighet för godstrafiken mäts från bangård till bangård.