Arbeten på Ostkustbanan under 2013

Foto: Ankara

Ostkustbanan kommer periodvis att vara avstängd dagtid mellan Söderhamn och Svartvik, söder om Sundsvall. Då bygger Trafikverket nya mötesstationer och höjer standarden för att öka kapaciteten mellan Gävle och Sundsvall.

Järnvägen mellan Gävle och Sundsvall har i dag stora kapacitetsproblem. De nyöppnade Ådals- och Botniabanorna har stor potential, men för att få full kapacitet är det nödvändigt att göra åtgärder på Ostkustbanan. Trafikverket bygger därför sju nya mötesstationer, höjer standarden så att tyngre tåg kan köra, samt gör underhållsåtgärder längs sträckan.

För att Trafikverket ska kunna utföra dessa arbeten måste banan stängas under vissa tider. Banan är hårt belastad men Trafikverket strävar efter att tillgängligheten ska vara så hög som möjligt och att hitta den bästa lösningen så att resenärer och godstransportörer störs så lite som möjligt.

Banarbetena på Ostkustbanan nästa år finns med som förutsättningar i den fastställda järnvägsnätsbeskrivningen som järnvägsföretagen utgår ifrån när de ansöker om tider i spåren. Trafikverket har fört dialog med berörda järnvägsföretag och länstrafikhuvudmän och i dessa diskussioner har man försökt anpassa oss så långt det är möjligt. En viktig aspekt har varit att få pendlartrafiken att fungera.

– Det är alltid en avvägning mellan att hålla spåret öppet för trafik och att göra nödvändigt underhåll. Därför lägger vi arbetena på tider där så få resenärer och godstransportörer som möjligt drabbas av inställda tåg. Med fler och bättre spår ökar punktligheten samtidigt som tillgängligheten till östra Norrlandskusten förbättras, säger Ingemar Frej, chef för Trafikverket Region Mitt.

Arbetena på Ostkustbanan måste också anpassas till arbeten på andra linjer. Det går till exempel inte att stänga av både stambanan och Ostkustbanan samtidigt.