Byggstart 2020 för Norrköpings nya godsbangård

Transporter längre än 30 mil ses som en undre gräns för omlastningar. Foto: Trafikverket

Trafikverket planerar nu för byggstart av Norrköpings nya godsbangård. När  en järnvägsplan upprättas ska miljökonsekvenserna av planens genomförande beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska omfatta de delar av planförslaget som kan innebära en betydande miljöpåverkan. Under februari 2018 samrådde Trafikverket med Länsstyrelsen om den förslagna planen och har efter det redovisat en miljökonsekvensbeskrivning. Under september godkände Länsstyrelsen i Östergötland miljökonsekvensbeskrivningen för Norrköpings nya godsbangård.

Det betyder att Trafikverket nu kan gå vidare och planera för byggstart 2020.