Drygt 300 miljoner euro investeras i Södra Finlands bannät

VR-tåg vid stationen i Seinäjoki, Finland. Foto: VR

Finländska Trafikverket har utsett tre ingenjörskonsulter att slutföra en huvudplan för en 95 km höghastighetslinje mellan städerna Esbo och Salo, som ska bli en nyckelkomponent i försöket att minska restiden och öka kapaciteten på Helsingfors-Åbo- korridoren.

Sitowise, Finland, ansvarar för planeringen på sträckan Esbo - Lojo, medan kontraktet för den centrala delen av sträckan från Lojo till Suomusjärvi har tilldelats Pöyry Finland. Ramboll Finland har utsetts för att undersöka den västra delen av banavsnittet från Suomusjärvi till Salo.

När finländska Trafikverkets pågående banprojekt i Södra Finland blir klara, kommer de att förbättra smidigheten i trafiken. På grund av banarbetena blir man tvungen att utfärda hastighetsbegränsningar, som kommer att orsaka flera förseningar i trafiken. Enligt Trafikverket är detta ett nödvändigt ont.

 

- Just nu pågår projekt för att förbättra funktionaliteten på Helsingfors bangård och banavsnittet Helsingfors–Riihimäki. Vi håller också på att bygga det västra tilläggsspåret och en ny stationsplattform i Böle samt att förnya säkerhetsanordningarna på banavsnittet Riihimäki–Tammerfors, säger Pekka Petäjäniemi, direktör för avdelningen projektgenomförande vid Trafikverket.

Med hjälp av den spårbundna trafiken svarar man på mobilitetsbehoven som uppstår till följd av de expanderande pendlingsregionerna och det allt större invånarantalet i huvudstadsregionen. 

- De ökade passagerarmängderna kräver snabbare och smidigare trafik och de nuvarande baninvesteringarna på totalt över 300 miljoner euro inriktas på dem, säger Petäjäniemi.

Projektet HELRA – Bättre funktionalitet på Helsingfors bangård förbättrar verksamheten på bangården och minskar dess störningskänslighet. Under rusningstid går det för närvarande 74 tåg i timmen mellan Helsingfors och Böle. 

Efter att HELRA-projektet slutförts kan kapaciteten ökas till nästan 90 tåg. Under ett dygn innebär detta en ökning på 200 tåg. Projektet blir klart 2020 och kostar totalt 60 miljoner euro. Projektet påverkar trafiken i huvudstadsregionen nästa sommar, då de yttersta spåren på banavsnittet Helsingfors–Böle turvis tas ur bruk på grund av arbetena på Helsingfors bangård.

Projektet Helsingfors–Riihimäki genomförs i två faser, varav man i den första fasen har flyttat godstrafiken till Nordsjö till ett eget spår i Kervo. Inom projektet bygger man ett tilläggsspår mellan Ainola och Purola och förnyar funktionaliteten på Riihimäki personbangård samtidigt som man höjer plattformarna så att de uppfyller dagens krav. Tack vare projektet minskar störningskänsligheten på banavsnitten och man får mer flexibel trafikering och punktligare tågtrafik.

I Träskända förbättras passagerarservicen i stationsområdet som förnyas och invånarna i staden får en ny bussterminal för matartrafiken. Arbetena som utförs under projektets första fas kostar 150 miljoner euro och blir klart 2020.

I projektet Västra tilläggsspåret byggs det ett nytt spår och en stationsplattform i Böle.  Det är fråga om en 1,5 kilometer lång sträcka, som märkbart underlättar trafiken på huvudbanan. Spårprojektet genomförs som en del av arbetet med centrumkvarteret Tripla i Mellersta Böle.

Byggnadsarbetena påbörjades hösten 2015 med pålning av broarna i anknytning till Böle station. Tågtrafiken torde inledas 2019 och full nytta av det nya spåret fås 2020. Projektkostnaden uppgår till 40 miljoner euro.

Inom projektet för att förnya säkerhetsanordningarna på banavsnittet Riihimäki–Tammerfors har man totalförnyat säkerhetsanordningarna som nått slutet av sin livscykel. Det här görs för att minska störningskänsligheten och för att säkerställa en snabb och säker trafik. 

- Arbetena blir klara i slutet av 2018, då de nya säkerhetsanordningarna tas i bruk. De mest märkbara trafikstörningarna infaller från mitten av september till veckan före jul, säger projektchef Juha Lehtola

Projektområdet omfattar 110 km. De totala projektkostnaderna uppgår till 59 miljoner euro. 

Arbetet påverkar restiderna 

Helsingforsregionen och banavsnittet Riihimäki–Tammerfors är några av Finlands livligast trafikerade banavsnitt. Då man i de här områdena utför banarbete mitt bland tågtrafiken, har eventuella störningar vittomfattande konsekvenser för trafiken både i huvudstadsregionen och norrut från Tammerfors.

 

Källa: Finlands Trafikverk