Nyheter i SL-trafiken

Kollektivtrafikknutpunkten Alvik i västra Stockholm. Foto: Christer Wiik

Den 10 december 2017 började de nya tidtabellerna att gälla för SL:s bussar, pendeltåg och tunnelbana. Samtidigt startar trafiken på Roslagsbanan och den ombyggda stationen i Roslags Näsby öppnas.

Pendeltågstrafiken står inför den största förändringen på mycket lång tid. Något som kommer innebära många utmaningar initialt för att ställa om till ett helt nytt trafikupplägg. Det handlar om en utökning av antalet avgångar med 20-procent. Att det blir 15-minuterstrafik under större delen av dygnet på samtliga grenar utom Nynäsbanan. Att knutpunkter får tätare trafik under hög- och mellantrafiken och längre tid kommer att räknas som högtrafik jämfört med 2017. Pendeltågen får nya linjenummer, och snabbpendeltåg införs på flera linjer som kommer markeras med ett x.

– Syftet med snabbpendeltåg är dels att skapa kortare restider för de som bor långt ut från city, dels att skapa jämnare resenärsflöden och en bättre fördelning av resenärerna för att minska trängsel i högtrafiken, säger Fredrik Cavalli-Björkman. Bättre balans mellan antalet påstigande innebär också att tiden som tåget står på station kan hållas, vilket i sin tur innebär bättre punktlighet.

Några mindre stationer får något färre avgångar någon timme på morgonen och på kvällen än tidigare, men däremot ska detta mötas med att köra fler tåg en längre tid genom förlängd maxtimme, och en mer jämn trafik över dygnet. När resenärerna blivit mer vana vid det nya upplägget ska också fler få sittplats i rusningstrafiken.

 

Påverkan på Mälarbanan

Det nya pendeltågsupplägget kräver fler tåg i trafik än tidigare tidtabell och trafiken kommer att behöva trimmas in under de första veckorna. Fram till jul/nyår kommer det att vara vissa begränsningar på Mälarbanan jämfört med planen. För att minimera påverkan på resenärerna och stärka upp trafiken kommer de uteblivna avgångarna ersättas med buss. Anledningen är utmaningar med att få till stånd underhåll av fordon och därmed att få ut så många i trafik som T18 föreskriver.

För de som reser från och till Bro, Kungsängen och Kallhäll är det tre tidiga morgonavgångar kl 06-07 och tre sena eftermiddagsavgångar kl 18-19 som ersätts med buss till Akalla för anslutning till tunnelbanans blå linje. Det blir därför initialt 30-minuterstrafik med tåg från Bro kl 06-08 och 17-19 medan Kungsängen får kvartstrafik under samma period. För resande från Kallhäll och stationerna in mot Stockholm blir det under dessa veckor 6 pendeltågsavgångar i timmen mot planerade 8.

– Det är naturligtvis tråkigt att vi inte klarar att köra för fullt från dag ett, men vi räknar med att trafiken ska gå enligt plan runt nyår, säger Fredrik Cavalli-Björkman. Vi har valt att göra såhär eftersom Mälarbanan har en jämnare passagerarfördelning mellan stationerna och inga snabbtåg är planerade på sträckan med den nya tidtabellen. Det ger därför totalt sett mindre effekter som påverkar hela trafiken. Dessutom är det möjligt att ersätta de uteblivna avgångarna med buss.

 

Busstrafiken

I busstrafiken får 64 linjer utökad trafik med fler avgångar, sju linjer får nya linjenummer och stombusslinje 6 börjar köras.

– Stombusslinje 6 knyter ihop Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden som är två områden som växer kraftigt. Den har kunnat bli möjlig genom ett samarbete mellan SL och Stockholms stad kring linjesträckning och busskörfält, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Tolv busslinjer får färre avgångar än med nuvarande tidtabell, till exempel för att det tillkommit spårtrafik på samma sträcka eller att avgångarna täcks av en annan busslinje. Några linjer får färre avgångar på grund av lågt resandeunderlag.

 

Roslagsbanan

Roslagsbanans Österskärsgren öppnas för trafik den 10 december. Under avstängningen har det byggts fler dubbelspår och tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd har förbättrats. Stationen i Roslags Näsby har byggts om med nya plattformar, två vänthallar med hissar, rulltrappor och en planskild gångbro som leder över stationen.

 

Saltsjöbanan

På Saltsjöbanan sker inga större förändringar, men från och med den 10 december kommer snabbtågen att stanna vid Sickla på morgonen, vilket ger förbättrade möjligheter att byta till Tvärbanan där.

 

Tunnelbanan

I tunnelbanan görs några mindre förändringar i tidtabellen, till exempel för att ge några fler avgångar från Telefonplan under högtrafik på eftermiddagen.

 

Lokalbanor

I oktober 2017 förlängdes Tvärbanan till Sickla och sammankopplades med Saltsjöbanan. Lidingöbanan har fått in ytterligare ett tåg för ökad turtäthet och får förlängd 20-minuterstrafik lördag- och söndagkvällar. Spårväg City (Djurgårdslinje 7) får utökad trafik på kvällar. På övriga lokalbanor sker inga förändringar av tidtabeller.

 

Sjötrafik

SL:s pendelbåtslinjer 80, 82, 85 och 89 får vintertidtabeller från den 10 december. Skärgårdstrafiken övergår till vintertidtabell måndag den 11 december. Eftersom bussarna byter tidtabell den 10 december kommer vissa busslinjer som har passning till båtarna att ha extrainsatta turer på söndagen den 10. Detta gäller främst Värmdö.

Under två perioder under 2018, 9 januari – 29 april och 3 september – 9 december genomförs ett försök då SL:s periodkort gäller i Waxholmsbolagets trafik. Periodbiljetter med kortare giltighetstid än 30 dagar ingår inte i försöket.