Järnvägssatsningar dominerar Trafikverkets transportplan 

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, lämnar över den Nationella Transportplanen till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Christer Wiik

Nu har Trafikverket lämnat över förslaget till nationell plan för transportsystemet till regeringen. Planen, som gäller för perioden 2018-29, innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart. ”Utgångspunkten har varit att bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem” säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. som lämnade över den aktuella planen till nyblivna infrastrukturministern Tomas Eneroth under en pressträff på Rosenbad.

Med en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än i förra planperioden, ska förslagen i den nya nationella planen värna kvaliteten i den befintliga infrastrukturen och möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem. Den ska bidra till att målsättningarna om ett Sverige som håller ihop, ett fossilfritt välfärdsland och där näringslivet har goda förutsättningar, nås.

- Regeringen har sett att det behövs en samlad politik för bostäder och infrastruktur. Därför fick Trafikverket i uppdrag att titta på hur infrastrukturåtgärder kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Järnvägen dominerar den framlagda planen rejält och då i synnerhet dess underhåll.
Här föreslås viktiga satsningar, främst på de stråk som hanterar viktiga transportflöden för pendling och godstrafik.
- En kraftig höjning av underhållsanslaget innebär att vi nu kan återställa järnvägens funktionalitet, vilket kommer att vara positivt för pendling och godstrafik, säger Lena Erixon.

Vad gäller utbyggnaden av svenska höghastighetsbanor, lade Trafikverket fram de förslag som har aviserats sedan tidigare, alltså en etappvis utbyggnad. I första hand väntar en utbyggnad av Ostlänken mellan Järna och Linköping, här ska banan byggas med en högsta hastighet om 250 kilometer i timmen, enligt Lena Erixon.  
Därefter vill Trafikverket satsa på sträckorna Lund-Hässleholm respektive Linköping-Tranås-Borås.
Erixon nämnde även den nya teknikens potential inom järnvägen.
”Genom att använda digitaliseringens möjligheter såsom införandet av ERTMS, tar järnvägen tydliga utvecklingssteg”, skriver Trafikverket.

För att se ökat bostadsbyggande i norra Stockholmsregionen föreslås byggandet av fyrspår sträckan Uppsala-Stockholm.
Erixon nämnde även att Trafikverket vill se en första delsträcka på Norrbotniabanan byggas, sträckan Umeå-Skellefteå.
Vidare nämns sista etappen på Västkustbanan vid Helsingborg, samt ytterligare en etapp på Ostkustbanan norr om Gävle.
Planförslaget innehåller också ökade axellaster på Malmbanan samt färdigställande av viktiga stråk och noder såsom Hallsberg- Mjölby och Hamnbanan.

På vägsidan innehåller planförslaget åtgärder för att höja bärigheten och säkra framkomligheten för näringslivets tunga trafik (BK 4) på vägar och broar.
För sjöfarten föreslås åtgärder för exempelvis Trollhätte kanal, Malmporten i Luleå samt farleden från Landsort till Södertälje.

Trafiksäkerhet
För att öka trafiksäkerheten och stödja nysatsningen på Nollvisionen föreslås mötesseparering på det nationella vägnätet, och samfinansiering av åtgärder på det regionala vägnätet. Planförslaget rymmer även förslag på trafiksäkerhetskameror, åtgärder för ökad och säker cykel, samt utveckling av automatiska nykterhetskontroller på strategiskt viktiga platser såsom hamnar och utvalda vägsträckor. För järnvägen föreslås fortsatta åtgärder för att stängsla in och övervaka anläggningen.

Hållbara städer och tillgänglig landsbygd
Stadsmiljöavtalen, och medfinansiering av storstadsförhandlingarna, skapar förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer kan ske med kollektivtrafik och cykel. Genom trimningsåtgärder förbättras genomfarter i små tätorter längs det nationella vägnätet, och stationer, busshållplatser och bytespunkter rustas upp till en bättre standard. För den kommande planperioden föreslås att statligt bidrag till drift, underhåll och investering av enskilda statsbidragsvägar och färjeleder ska uppgå till 13,4 miljarder kronor.

Ny teknik och digitalisering
Under planperioden moderniseras planering, byggande och underhåll av den statliga infrastrukturen. Sammantaget bidrar planen på olika sätt till en ökad digitalisering, automatisering och elektrifiering av transportsystemet. För att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen och den nya tekniken skapar, samverkar Trafikverket med olika parter inom forskning och innovation såväl offentliga som kommersiella aktörer.

Slutlig plan 2018
Samtidigt som den nationella trafikslagsövergripande planen överlämnades till regeringen skickade Trafikverket ut den på öppen remiss fram till den 30 november. Alla remissynpunkter kommer att sammanställas och utgöra ett viktigt underlag för den fortsatta hanteringen. Under våren 2018 kommer regeringen att presentera den slutliga planen.
Källor: Trafikverket, Regeringen

Läs mer om Trafikverkets förslag i Nordisk Infrastruktur Nr 4