Train Alliance startar förstudie i Hallsberg tillsammans med Trafikverket

Foto: Joshua06/CC

Förstudien väntas bli klar under 2017 och kommer utgöra ett underlag för vidare beslut

Hallsbergs station med tillhörande linjesträckningar står inför en rad förändringar för att kunna möta framtida kapacitetsbehov, vilket påverkar järnvägens sidosystem.

Train Alliance är markägare i Hallsberg/Rala och investerar just nu stort i en ny tågserviceanläggning där TXG Maintenance kommer vara verksamhetsutövare. Produktionsstarten är planerad till årsskiftet 2017/18. Parallellt investerar även Train Alliance i en avisningsanläggning för järnvägsfordon.

Trafikverket gör betydande investeringar i och kring Hallsberg under flera år framåt. Redan beslutade och uppstartade projekt är bl.a. färdigställande av dubbelspår på sträckan Hallsberg - Degerön och ett nytt dubbelspår genom delar av Hallsbergs station. Trafikverket planerar också för fortsatt ombyggnad i Hallsberg, vilket även omfattar själva personbangården. Den samlade bilden är att flera olika sidofunktioner kommer att påverkas över tid, vilket föranleder arbetet med den gemensamma förstudien som nu startar.

Train Alliance ser dessa kommande investeringar och ombyggander som betydelsefulla då nyttoeffekten för godstråket genom landet och de olika linjerna bara uppnås om hela Hallsbergs station öppnas upp mer för tågproduktion. Detta innebär att vissa sidofunktioner såsom t.ex. uppställning bildar flaskhalsar i detta flöde.