Trafikverket välkomnar säkerhetsrapport från Transportstyrelsen

Järnvägskorsning i centrala Sundbyberg. Foto: Christer Wiik

Nyligen presenterade Transportstyrelsen en granskning av Trafikverkets säkerhetskultur i järnvägsverksamheten. Utredningen fokuserar på hur medarbetarna upplever säkerhetskulturen och baseras bland annat på intervjuer och webbenkäter.
”Vi välkomnar rapporten. Det här är ett grundligt arbete fullt av konkreta analyser och förslag till åtgärder som vi har stor nytta av” kommenterar Anders Landén, säkerhetschef på Trafikverket på myndighetens nyhetswebb.

Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet. Några av områdena Transportstyrelsen granskat är rapportering, lärande och kommunikation. Man har också studerat Trafikverkets dokumentation och system för säkerhetsarbetet. Flera områden får i delar godkänt men samtliga har förbättringspotential. Bäst omdöme får rapporteringsviljan, medan det systematiska säkerhetsarbetet är det område som får mest kritik.

Transportstyrelsens rapport granskar alltså inte den faktiska säkerheten på järnväg. Järnvägen är ett av de säkraste sätten att färdas på och Sverige har en av de säkraste järnvägarna i Europa.

Transportstyrelsen skriver i rapporten att Trafikverket har genomfört eller påbörjat en mängd olika åtgärder som kan leda till förbättringar i säkerhetskulturen, och det bedöms finnas ett stort säkerhetsengagemang i grunden hos medarbetare och chefer.

– Vi har bland annat inrättat ett säkerhetsråd och gör även interna säkerhetskulturedningar som går i linje med Transportstyrelsens resultat. Till sommaren ska vi vara klara med en handlingsplan för stärkt säkerhetsarbete. Säkerhetskulturen får stort fokus i planen och synpunkterna från Transportstyrelsen kommer att tas tillvara och arbetas in i planen.
Källa: Trafikverket