Roslagsbanans upprustning fortgår

Roslagsbanan, som invigdes i slutet av 1800-talet och har drygt 45 000 resenärer ett genomsnittligt vardagsdygn, genomgår för närvarande en omfattande utbyggnad som inleddes 2010 och pågår fram till 2021. Foto: SL 
Visionsbild av den framtida utformningen av Roslags Näsby station. Bild: SLL
Roslagsbanan utgår från Stockholms östra och förgrenar sig till de tre slutstationerna Kårsta, Österskär och Näsby Park. Banan omfattar en sammanlagd sträcka på 65 kilometer. Med Program Roslagsbanans utbyggnad förstärker SL Roslagsbanan med totalt 22 kilometer dubbelspår. Karta: SLL 
Nu ska fler etapper av Roslagsbanan få dubbelspår. Här är Roslagsbanan i höjd med Stocksund i Danderyds kommun. Foto: Christer Wiik

Arbetet med att rusta Roslagsbanan fortsätter med full kraft under 2017. Två av banans tre linjer kommer under året att vara delvis avstängda, Kårstalinjen respektive Österskärslinjen. Det handlar om att modernisera banan och att bygga dubbelspår. Detta för att minska risken för störningar, öka punktligheten sam ge möjlighet till tätare turer.  I projektet ingår även förstärkt bullerskydd, inköp av nya tåg, byggnationen av en ny depå samt upprustning av de flesta stationerna. Upprustningsprojektet beräknas pågå till år 2021.

Under hösten och vintern har arbeten pågått längs flera olika delar längs med Roslagsbanans sträckning. I Molnby i Vallentuna kommun ska en ny tågdepå byggas. Under hösten har projektering samt arkeologiska utgrävningar pågått och under våren 2017 inleds byggnationen av den nya depån. I depån ska de nya tåg som beställts servas, den är en förutsättning för att klara en framtida kapacitetsökning längs med Roslagsbanans sträckningar. Anläggningen, som beräknas stå klar 2019, kommer att innehålla uppställningshall och verkstad för 22 nya fordon som ska komplettera de befintliga tågen. Varje nytt fordon är 60 meter långt, vilket motsvarar tre gamla vagnar.

Kårstagrenen stängs av i åtta månader
I januari 2017 stängdes Kårstagrenen av, en avstängning som pågår fram till mitten av augusti 2017. Under perioden väntar bland annat ombyggnation av Roslags Näsby, Tibble och Ensta stationer. Dessutom ska 3,5 kilometer dubbelspår byggas. Här är dubbelspåret på sträckorna Visinge-Täby kyrkby och Kragstalund-Vallentuna klart. Nu återstår sträckorna Roslags Näsby-Tibble-Visinge och Täby kyrkby-Kragstalund. Utbyggnaden kommer att resultera i att Kårstalinjen från och med nästa höst blir dubbelspårig på hela sträckan mellan Stockholms östra till Täby kyrkby. Norr om Vallentuna planeras för ombyggnader vid stationerna Ormsta och Lindholmen och installation av en ny signalanläggning. 

Roslags Näsby station under upprustning
Nu pågår en omfattande upprustning och ombyggnad av station Roslags Näsby i Täby kommun på Roslagsbanan. Nyligen genomfördes, med hjälp av fackverkskran, ett lyft av en cirka 50 ton tung gång- och cykelbro vid stationen. Stålbron blir en förbindelse mellan den västra och östra sidan av stationen.
Upprustningen av station Roslags Näsby startade under hösten 2016 och fortsätter fram till hösten 2017. Stationen får två nya mittplattformar, nya vänthallar, hissar och rulltrappor. Det blir också två nya gång- och cykelbroar över järnvägen, en vid stationen och en intill Centralbron. Samtidigt förbättras tillgängligheten, säkerheten och bullerskyddet i området. 

Dubbelspårsutbyggnad och upprustning av stationer på Österskärsgrenen
I juni 2017 stängs Österskärsgrenen av för jobb som ska utföras på sträckan Hägernäs-Ullna Kvarnväg. I december 2017 återupptas trafiken igen. Under avstängningsperioden byggs Hägernäs station om. Samtidigt inleds byggandet av 2,8 kilometer dubbelspår från Hägernäs station till Ullna kvarnväg via Rydbokrossen. Längre fram i projektet byggs en ny station vid Arninge. På Kårstagrenen återstår byggandet av dubbelspår mellan Täby Kyrkby och Kragstalund. Under 2018 inleds även stationsarbeten, Ormsta och Lindholmens station.
Källa: SLL