Trafikverket kan ta över leverans-uppföljningen

Foto: Göran Fält

Trafikverket kan ta över leveransuppföljningen och underhållsbesiktningen av järnvägen i egen regi. Säkerhetsbesiktningen bör entreprenörerna få fortsätta att sköta i baskontrakten. Även de maskinella mätningarna kan fortsätta att upphandlas. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsplats.

Det förordar Trafikverket i en rapport som lämnades till regeringen den 28 oktober. Rapporten om leveransuppföljning och besiktning är första delen i det uppdrag som Trafikverket fått av regeringen om att utreda organiseringen av järnvägsunderhållet.

Besiktningsverksamheten består av fyra delar, som i dag sysselsätter omkring 200 personer:

* ”Leveransuppföljningen kontrollerar att entreprenörerna har gjort vad de ska enligt sina kontrakt”

* ”Manuell underhållsbesiktning görs för att få fram behov av förebyggande underhåll på längre sikt”

* ”Manuell säkerhetsbesiktning görs för att upptäcka fel som kan vara en säkerhetsrisk eller orsaka driftstörningar på kort sikt”

* ”Maskinell mätning av spår och kontaktledning ger data för både underhålls- och säkerhetsbesiktningen”

I dag utförs dessa uppgifter av konsulter eller entreprenörer som Trafikverket har upphandlat. Den manuella besiktningen ingår i baskontrakten för underhållet av järnvägen.

– Vi tycker det är bra om Trafikverket tar över leveransuppföljningen. Det finns även vinster att hämta om vi tar över underhållsbesiktningen. Vi får ökad koll på anläggningen och kan därmed bli en bättre beställare, säger Bo Vikström på generaldirektörens kansli, som lett Trafikverkets utredning.

– Men vi tycker inte att Trafikverket ska ta hem säkerhetsbesiktningen. Den bör ligga kvar hos entreprenörerna i baskontrakten, eftersom den syftar till mycket annat. Den handlar om åtgärder på kort och lång sikt för att upprätthålla driftsäkerheten. Om vi tar över säkerhetsbesiktningen skulle det innebära risk för ökad administration och otydligare ansvarsgränser, säger Bo Vikström.

Trafikverket ser två möjliga syften med att ta över besiktningen i egen regi, antingen för att kunna detaljstyra underhållet, eller för att få mer koll på anläggningen och bli en bättre beställare.

Med det första syftet skulle Trafikverket få överge sin strategi att vara en renodlad beställare av funktionsentreprenader, som har lett till ökad en produktivitet i underhållet.

– Vi vill hålla fast vid vår strategi, säger Bo Vikström.

Om regeringen väljer det alternativ som Trafikverket föreslår behöver cirka 70 medarbetare rekryteras till Trafikverket. Förändringen av besiktningsverksamheten beräknas ta cirka fem år att genomföra.