Planeringen för en ny generation järnväg fortsätter

Nyköping är en av stationerna på Ostlänken. Foto: Christer Wiik

Ostlänken kommer att byggas. I vilken takt byggstart kan ske på de övriga deletapperna för ny höghastighetsjärnväg ska den kommande åtgärdsplaneringen ge svar på. Trafikverkets förslag till plan ska vara klar före sommaren 2017. Det skriver Trafikverket på sin webbplats.

Förutom arbetet med åtgärdsplaneringen som görs på uppdrag av regeringen, har Trafikverket fått i uppdrag från Sverigeförhandlingen att föreslå en utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnväg. Trafikverket ska också utreda eventuella behov av kompletterande åtgärder närmast de tre största städerna när höghastighetsjärnvägen har tagits i bruk.

Inom ramen för nuvarande infrastrukturplan driver Trafikverket två projekt för höghastighetsbanor för 320 km/tim; dels den så kallade Ostlänken, det vill säga Järna–Linköping, samt Göteborg–Borås. Därtill pågår åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö, det vill säga de sträckor som saknas för att skapa ett höghastighetsnät Stockholm–Göteborg respektive Stockholm–Malmö.

Ostlänken finns med i nuvarande plan med byggstart 2017. Arbetet med projektet fortsätter som planerat. Likaså fortsätter projekteringen försträckan Göteborg–Borås tills vidare. I den nuvarande planen finns etappen Mölnlycke–Bollebygd med. Det blir en förutsättning att hela etappen Göteborg–Borås kommer att byggas, om den tas med i kommande plan.

När det gäller utredningsarbetet för sträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö ska åtgärdsvalsstudierna publiceras i februari 2017 och avslutas senast våren 2018. Åtgärdsplaneringen kommer att ge svar på hur arbetet kan fortsätta.

– Regeringens ambition är att en ny generation järnväg ska genomföras och vi fortsätter att planera för det. Det kommer inte att bli möjligt att bygga hela sträckorna klara till 2035 som vi tidigare planerat för, säger Stefan Engdahl, chef för Planering.

I oktober överlämnade regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson en infrastrukturproposition till riksdagen. I propositionen är regeringen tydlig med att målet är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö knyts samman.

Utbyggnaden ska ske i den takt som ekonomin tillåter och behovet av att bygga nya höghastighetsbanor ska vägas samman med de samlade behoven i hela transportsystemet. Trafikverket ska säkerställa att utbyggnaden sker på ett kostnadseffektivt sätt.

Bakgrund: Regeringen har lämnat en infrastrukturproposition till riksdagen i början av oktober. Den innehåller förslag om inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för åren 2018–2029. Den ekonomiska ramen föreslås uppgå till 622,5 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än nu gällande plan. Bland annat satsar regeringen kraftfullt på drift och underhåll av järnvägen genom att öka anslaget med 40 miljarder kr, men nyinvesteringar blir också möjliga såsom en etappvis utbyggnad av höghastighetsjärnväg.

Propositionen behandlas nu politiskt med ambition att beslut ska fattas under året. När den är beslutad kommer Trafikverket att få i uppdrag att ta fram en Nationell plan där bland annat detaljerade förslag presenteras om vilka investeringar som ska genomföras under den kommande tolvårsperioden.

Källa: Trafikverket