"Regeringen kommer inte att nå målen"

Foto: Pixabay

Nyligen höll regeringen en presskonferens angående fossilfria transporter och resor. Inga nya åtgärdsförslag för att minska utsläppen presenterades, tvärtom visade presskonferensen att regeringen saknar flera viktiga åtgärder i sin palett. Framför allt krävs fler effektiva styrmedel för att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta, och dubblerat järnvägsunderhåll. Detta skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen uppger att de delar regeringens positiva syn på den fantastiska teknikutvecklingen för elbilar och batterilagring, och stödjer visionen om ett fossilfritt välfärdsland. De initiativ som regeringen vidtagit hittills är nödvändiga, men det krävs mycket mer för att nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

- Idag går utvecklingen stick i stäv med politikernas mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Med de hittills föreslagna åtgärderna kommer målet inte nås. Resandet med bil ökar som aldrig förr och godstransporterna med lastbil står för dubbelt så många tonkilometer som godstransporter på järnväg. Trenden behöver genast brytas, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, i pressmeddelandet.

- Det finns en mängd nya styrmedel att ta till för att minska utsläppen i transportsektorn såsom kvotplikt för biodrivmedel, avståndsbaserat reseavdrag och dubblerat järnvägsunderhåll. Regeringen bör åtminstone ha med ett nytt förslag i den vårbudget som presenteras imorgon, säger Svante Axelsson.

Enligt Trafikverket behövs det omkring 192 miljarder kronor för drift, underhåll och trafikledning av järnvägen under de kommande tolv åren för att bibehålla nuvarande kvalitet, samtidigt som nödvändiga satsningar på det eftersläpande underhållet görs. Per år krävs det alltså i genomsnitt 16 miljarder kronor. Regeringen har förvisso ökat järnvägsunderhållet, men i dag uppgår underhållet ändå bara till cirka åtta miljarder kronor. Det betyder att på sikt måste underhållet fördubblas.

- Det är väldigt bekymmersamt att regeringen inte satsar mer på järnvägen. Det går inte att nå klimatmålen om inte järnvägen fungerar. Järnvägen i Sverige går huvudsakligen på förnybar el, som knappt ger några utsläpp av växthusgaser. Men när järnvägen inte är tillförlitlig flyttas godstransporter över till lastbilstransporter. Det är brådskande att vända denna utveckling, avslutar Svante Axelsson.