Ökad punktlighet för järnvägsgods i utredning

Foto: Creative Commons

Antalet fel och händelser i järnvägen är jämt fördelade mellan gods- och persontåg. Däremot fördelas förseningstimmarna olika två tredjedelar för godstrafiken och en tredjedel för persontrafiken. Godstrafiken genererar alltså mer störningstid än persontrafiken trots att antalet fel och händelser fördelas relativt lika.

– Vi saknade kunskap om godstransportföretagens förutsättningar för systempunktlighet det vill säga till bangård. Vår ambition är att öka godstransportörens punktlighet utan att det påverkar företagen ekonomiskt. Så för att öka vår kunskap i frågan fick WSP detta utredningsuppdrag, berättar Björn Westerberg, vd Tågoperatörerna i ett pressmeddelande.

WSP rekommenderar att mål och mått anpassas efter godstrafikens förutsättningar. Bland annat behöver punktlighetsstatistiken differentieras efter om tåget är tidskänsligt eller inte. Man menar också att orsakskodningen behöver ses över så att den i större utsträckning kan härledas till orsakskod. Ett sådant arbete kommer nu att initieras av Trafikverket i samarbete med branschen.

– Utifrån slutsatserna i denna rapport har styrgruppen för det branschgemensamma samarbetet Tillsammans för tåg i tid (TTT) nu beslutat att dela upp Godstågen i två grupper Tidskänsliga och icke tidskänsliga. Man ska också titta på vilka godståg som påverkar annan trafik. Punktlighetskravet på 95 procent kommer i framtiden att gälla de tidskänsliga godstågen, berättar Björn Westerberg.