Samråd för Norrbotniabanans dragning genom Skellefteå

Norrbotniabanan ska tillgodose landets behov av järnvägstransporter genom Norrland. Foto: Trafikverket

Arbetet med järnvägsplanerna för Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun rullar på och nu har det blivit dags för samråd för delen Södra Innervik - Södra Tuvan. Järnvägsplanen Södra Innervik - Södra Tuvan omfattar passage för järnvägen över E4, landskapsbro över åkermark vid E4 och bro över väg 824. E4 breddas vid järnvägens passage på bro och väg 824 sänks i befintligt läge för att kunna passera under järnvägen. Förändringarna av vägarna medför justeringar av vägrätten.

Trafikverket bjuder in fastighetsägare och nyttjanderättshavare med flera till samrådsmöte. Vid samrådsmötet informerar Trafikverket om: vald järnvägslinje för aktuell järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning för sträckan, järnvägsplanens formella handläggning, förändring av allmän väg förändring av enskilda vägar samt arbete i vatten till exempel omgrävning av vattendrag.