Återhämtning med ökade volymer för Green Cargo

Green Cargos inledande kvartal blev svagt. Foto: Green Cargo

Green Cargo gör ett svagt inledande kvartal främst orsakat av utmanande vinterförhållanden i norra Sverige med produktionsstörningar, intäktsbortfall och ökade underhållskostnader som en direkt följd av detta. Rörelseresultatet uppgick till minus 79 miljoner kronor, vilket kan jämföras med minus 70 miljoner kronor under samma period föregående år. Nettoomsättningen minskade med drygt 4 procent och uppgick till 1 040 (1 087) miljoner kronor. Under slutet av kvartalet ser vi dock en tydlig återhämtning med ökade volymer inom samtliga segment.

Perioden januari-mars 2021

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 040 (1 087) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till –79 (–70) miljoner kronor
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –92 (–94) miljoner kronor
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 315 (146) miljoner kronor

Årets första kvartal var på många sätt utmanande vädermässigt. Under bara ett par veckors tid hade vi två klass 3-varningar i norra Sverige med rikliga snömängder och hård blåst. Avstängda stambanor och bristfällig snöröjning av de för Green Cargo viktiga sidosystemen, som exempelvis rangerbangårdar och uppställningsspår, innebar stora produktionsstörningar som tog veckor att helt komma tillbaka från. Störningarna påverkade under perioden väsentligt bolagets resultat, trafiksäkerhetsindex, punktlighet och kundnöjdhet negativt.  

Rörelseresultatet uppgick till minus 79 (–70) miljoner kronor, negativt påverkat av intäktsbortfall och ökade produktionskostnader till följd av vinterstörningarna under inledningen av kvartalet. Intäktsbortfallet från årets två första månader återhämtades delvis under mars då samtliga segment uppvisade ökade transportvolymer och intäkterna var väsentligt högre än under kvartalets inledande del. Nettoomsättningen minskade med drygt 4 procent och uppgick till 1 040 (1 087) miljoner kronor.

Trafiksäkerhetsindex blev 93,8 (95,7), kundnöjdheten uppgick till 3,46 (3,61) och punktligheten till 89,0 (91,2) procent under perioden.