Positiv transportvolymtillväxt för Green Cargo

Tufft andra kvartal för Green Cargo. Foto: Green Cargo

Green Cargos andra kvartal 2022 uppvisar en fortsatt positiv transportvolymtillväxt med 2 procent och ökad omsättning jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Periodens positiva resultat tyngs dock av produktionsrelaterade störningar, valutaförändringar samt högre kostnader, bland annat drivet av ökad inflation. Rörelseresultatet uppgick till 33 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 29 miljoner kronor under samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 9 procent och uppgick till 1 154 (1 056) miljoner kronor.

Vid jämförelse med årets första kvartal är resultatutvecklingen i det andra kvartalet väsentligt svagare till följd av lägre intäktstillväxt och högre kostnader. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ser vi dock en marginell resultatförbättring. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 33 (29) miljoner kronor. Periodens resultat har påverkats positivt av miljökompensation om 66 (64) miljoner kronor.

Under maj och juni hade vi stora utmaningar med störningar och trängsel i nätverket och vi kan se att det tyvärr fortsätter under kommande period. En urspårning i Trelleborg förhindrade dessutom möjligheten att utnyttja tågfärjetrafiken som redundans till den internationella trafiken via Öresundsbron. Därtill får tyska infrastrukturstörningar negativa konsekvenser för både vår regularitet och bolagets finansiella resultat. Regulariteten uppgick under kvartalet till 94,6 procent (96,6) och punktligheten till 85,8 procent (88,6). Lägre utfall för såväl regularitet som punktlighet får omedelbar påverkan på kundnöjdhet som under kvartalet uppgick till 3,21 (3,61). Trafiksäkerhetsindex under perioden uppgick till 95,2 (95,6).

Styrelsen har godkänt en investering i ytterligare fyra nya Mb-lok som kommer användas för kundupplägg inom svensk basindustri i norra Sverige och förväntas tas i trafik 2024. Ett viktigt arbete som pågått under perioden är offerten på LKAB:s insatstågtrafik. Det renderade i att Green Cargo och LKAB skrev ett flerårigt avtal som träder i kraft vid årsskiftet och vi räknar därför med ett flertal nyrekryteringar inom olika delar av bolaget och en stärkt närvaro i en av Sveriges viktigaste och mest expansiva regioner. Vi kommer dra särskild nytta av det framgångsrika arbetet med digitaliseringen inom Green Cargo där vi nu kan utveckla nya smarta tjänster åt våra kunder för att effektivisera vår del av deras värdekedjor ytterligare