Green Cargo lämnar kvartalsrapport för tredje kvartalet

Green Cargo intäkter fortsätter öka. Foto: Green Cargo

Green Cargo-koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet uppgick till 1 077 (1 003) MSEK, vilket är en ökning med drygt 7 procent jämfört med samma period föregående år. Transportvolymerna var cirka 2 procent högre än under det tredje kvartalet föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 32 (42) MSEK. Resultatet tyngs av ökade produktionskostnader relaterade till drivmedel, utländsk el, infrastruktur och fordonsunderhåll.

  • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 077 (1 003) MSEK
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 32 (42) MSEK
  • Rörelseresultatet har netto påverkats av miljökompensation med 57 (41) MSEK
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 17 (33) MSEK
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 520 (159) MSEK

Produktionsstörningarna, väsentligen drivna av omledningar till följd av infrastrukturåtgärder, återspeglas även i de icke-finansiella nyckeltalen. En bidragande orsak är det av Trafikverket beslutade införandet av systemverktyget Marknadsanpassad planering av kapacitet, MPK. Green Cargo är alltjämt positiva till att MPK kommer på plats och ser fram emot de långsiktiga nyttor det kommer innebära för branschen som helhet. Men Green Carg tvingas samtidigt konstatera att implementeringen sker på ett sätt som har drabbat innevarande tågplan på ett negativt sätt i det korta perspektivet.

Punktligheten försämras till 83,5 procent (87,2). Lägre utfall för punktlighet får omedelbar påverkan på kundnöjdhet som under kvartalet uppgick till 2,95 (3,57). Trafiksäkerhetsindex under perioden uppgick till 96,0 (96,5), vilket är bättre än årsmålet. En tydlig utmaning är kompetensbristen som märks i stora delar av transportsektorn och Green Cargo är inget undantag.

Green Carg ser över redundansen i vår kompetensförsörjning. Att Green Carg är rätt dimensionerade i sin bemanning är ett av företagets mest kritiska områden och ett fokuserat rekryteringsarbete kombinerat med åtgärder på kort- och mellanlång sikt för att frigöra fler lokförare i produktionen pågår.

Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 520 (159) MSEK under tredje kvartalet med en jämn fördelning över alla segment. En stor del av efterfrågan på järnvägstransporter är starkt knuten till aktiviteten inom svensk basindustri, vilken i sin tur påverkas av efterfrågan på exportmarknaderna i Europa, USA och Asien. I det sammanhanget kan det konstateras att den exporttunga basindustrin får konkurrensfördelar i situationer där den svenska valutan försvagas gentemot exportmarknaderna.

Samtidigt finns den stora tillväxtpotentialen för godstrafik på järnväg inom intermodala transporter. Räknar man med både svenskregistrerad och utlandsregistrerad lastbilstrafik med längre transportsträckor inom Sverige utgör godsmängden över 60 miljoner ton. Det ska jämföras med att Green Cargo på ett år transporterar totalt 21 miljoner ton gods (2021). Transportintäkterna har ökat inom samtliga segment, men märks särskilt inom Handel & Logistik som omfattar just intermodala transporter.