Starkare styrning mot ett transporteffektivare samhälle

Tågföretagen ser positivt på att transporteffektiviteten blir styrande för den framtida transportplaneringen. Foto: Tågföretagen

Klimaträttsutredningen har överlämnat sitt sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet trycker på att för att Sverige ska nå klimatmålen måste styrningen mot ett transporteffektivt samhälle bli starkare. Tågföretagen ser positivt på att transporteffektiviteten blir styrande för den framtida transportplaneringen.

Potentialen för ökad transporteffektivitet är stor. Exempelvis konstateras att den sammanlagda överflyttningspotentialen av gods från väg och sjö till järnväg på kort och längre sikt, skulle innebära en minskning av godstransportsektorns koldioxidutsläpp med 15–20 procent.

Till transporteffektiviteten ska det också kopplas en mätbar parameter, trafikarbete.  Utredningen föreslår en mer scenariobaserad arbetsmetodik och Trafikverket behöver se över de samhällsekonomiska kalkylerna så att de får en utgångspunkt i välanvända metoder och modeller som beskriver nyttor och kostnader av de styrmedel och åtgärder som skapar ett transporteffektivt samhälle.

Alla i branschen märker av utmaningarna med den pågående revisionsprocessen – kopplad till den akuta omplaneringen av banarbeten. Trafikverket har för närvarande ett ovanligt ansträngt läge vilket i sin tur påverkar våra planeringsorganisationer. Tågföretagen för en nära dialog med Trafikverket kring den uppkomna situationen och dess påverkan på våra medlemmar.