Konkreta besparingar på 100 miljarder är fullt möjligt menar Tågföretagen

Det finns tiotals miljarder att spara på utbyggnaden av järnvägsnätet. Foto: Tågföretagen

Konceptet tåg på brobanor är en realitet och har fått fäste. När den detaljerade planeringen av nya sträckor genomförs bör naturligtvis övervägas i vilken utsträckning den kostnadsbesparande tekniken kan användas. Besparingarna skulle kunna överstiga 50 miljarder bara på projektet Nya stambanor och i kombination med den snabbare utbyggnadstakten, så uppstår ytterligare samhällsvinster.

Även för annan järnvägsutbyggnad kan miljardbesparingar göras. Besparingar och samhällseffekter i nivån 100 miljarder kan realiseras inom ramen för nuvarande ambitioner för järnvägsutbyggnad i Sverige.

Trafikverket föreslår nu att myndigheten ska ta över tre underhållskontrakt från inom några år och därefter driva dessa i egen regi i syfte att lära sig mer om vad beställarrollen innebär och kräver. Tågföretagen rekommenderar inte denna utveckling. Tågföretagen anser att marknaden för järnvägsunderhåll ska få en chans att etablera sig innan det sker större förändringar, men liksom Trafikverket anser vi att det finns ett behov av Trafikverkets lärande som beställare.