Gör inte om samma misstag igen menar Tågföretagen

Järnvägssystemet borde byggas ut menar Tågföretagen. Foto: Tågföretagen

Gör inte om samma misstag igen. Det är Dagens Industris budskap på ledarplats avseende nytillträdda regeringars tendens att riva upp långt gångna infrastrukturprojekt. Det är lätt att skriva under på det och exemplen är talande. Citybanan i Stockholm sköts 2006 upp av en ny regering och byggdes ändå till slut med kraftig försening. Samma typ av förseningar har drabbat Norrbotniabanan och andra för industrin viktiga systemkritiska länkar, så som dubbelspår till Hallsberg och slutförandet av Västkustbanan.

Att ett maktskifte skulle kunna innebära förändringar i den nationella infrastrukturplanen är givet. Men uttalanden om att ”stoppa!” sådant som redan fått fäste i myllan bör hanteras varsamt även om sådana utfästelser gjorts i debatten inför valet. Den motion som M, L, KD och SD författat bygger dessutom på det felaktiga antagandet att samhällsekonomiska kalkyler visar att det inte är lönsamt att bygga ut nya stambanor. I själva verket har två färska konsultrapporter visat på att kalkylen är positiv. I takt med att även Fehmarn Bält-förbindelsen står klar år 2029 kommer efterfrågan på gods- och persontransporter på järnväg att öka. Med detta blir det närmare till Hamburg från Skåne än till Stockholm. Då öppnas upp för en bredare arbetsmarknad, mer handel och ökad turism i den tysk-dansk-svenska storregionen. Tågföretagen analyserar baksidorna med uppskjuten utbyggnad.

Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana lyfter fram värdet av utbyggnad av det svenska järnvägssystemet i en intervju i Dagens Industri. Den framtidsvision som Roberto här ger uttryck för borde föranleda att Trafikverket med utgångspunkt från nyss nämnda konsultrapporter, med sina egna beräkningar och metoder, också bekräftar att kalkylen är positiv.

Den positiva utvecklingen för tågtransporter fortsätter. Under första halvåret 2022 har godsvolymerna på järnväg ökat med 10,5 procent. Som ett exempel har från Göteborgs hamn under det senaste året startats upp fyra godspendlar med kortare transportsträckor på mellan 110–250 kilometer. Mot bakgrund av denna utveckling är det bara att konstatera att Trafikverkets omvärldsanalytiker som arbetat med en färsk omvärldsanalys helt missar målet. Analysen borde naturligtvis inte stanna vid att det är fullt på järnvägen utan peka värdet av utbyggnad av järnvägssystemet.

Källa: Tågföretagen