Marknaden för internationella tågbiljetter på väg att utvecklas

Tågresenärer vill kunna boka internationella biljetter för resor över gränserna. Foto: Trafikanalys

Boknings- och försäljningsmarknaden för internationella tågbiljetter kommer att utvecklas av marknadens egna aktörer. Men det finns monopolsituationer och dominans från stora järnvägsföretag som ger strukturella problem och som marknaden inte kan förväntas lösa. Det visar en marknadsanalys som Trafikanalys har genomfört på uppdrag av regeringen.

Marknaden för internationella tågbiljetter håller på att växa fram. Järnvägsföretagen erbjuder fler internationella biljetter och tredjepartsleverantörer kommer med nya erbjudanden, även om det som en följd av den pågående pandemin är ett tillfälligt minskat fokus på internationella resor.

– Möjligheterna för resenärer att boka och köpa biljetter för internationella tågresor är relativt långt komna. Provbokningar som vi har genomfört till 20 stora destinationer i Europa visar att det är fullt möjligt att boka internationella tågbiljetter från Sverige även om förbättringspotentialen är tydlig, säger Pia Bergdahl, projektledare vid Trafikanalys.

Trafikanalys bedömer att de förändringar som pågår tyder på att marknaden, när vi lagt coronapandemin bakom oss, kommer att utvecklas på frivillig väg, och att utformningen av marknadslösningar, i så stor utsträckning som möjligt, bör överlåtas till marknadens aktörer.

Tidigare monopol och dominans från stora järnvägsföretag på den europeiska tågmarknaden ger dock strukturella problem och en fortsatt reglering på EU-nivå är nödvändig för att underlätta för en framväxande marknad. För en mer fungerande och användarvänlig marknad för internationella tågbiljetter krävs att järnvägsföretagen öppnar sina försäljningssystem och tecknar avtal med andra järnvägsföretag och återförsäljare.

Trafikanalys konstaterar att det är mycket angeläget att Sverige driver frågan om konkurrensneutralitet på EU-marknaden för att underlätta den framväxande marknaden. Vi föreslår att regeringen fortsatt driver på arbetet i riktning mot att marknaden ska präglas av konkurrensneutrala villkor mellan olika marknadsaktörer.

En garant för att upprätthålla konkurrensneutrala villkor på marknaden är EU:s konkurrensbestämmelser. De kan vara effektiva verktyg mot att dominerande aktörer missbrukar sin ställning och hindrar nyetablering av särskilt tredjepartsförsäljning. Här utgår vi från att Konkurrensverket håller fortsatt uppmärksamhet på frågan.

Trafikanalys föreslår att Konsumentverket utökar sin informationstjänst, kompletterat med att regeringen ger myndigheten i uppdrag att genomföra en kampanj riktad till tågresenärer.

Trafikanalys bedömer att marknaden för internationella tågbiljetter är på väg att utvecklas, men att den fortsatt behöver följas upp. Den pågående coronapandemin är en ny osäkerhetsfaktor. Därför föreslås ett nytt uppdrag om förslagsvis två år för en uppföljning av marknadssituationen.

Avslutningsvis har Trafikanalys noterat att skilda momssatser för tågoperatörer respektive återförsäljare/ tredjepartsföretag riskerar att snedvrida konkurrensen på biljettmarknaden, varför det finns ett behov av att närmare analysera frågan.