Trafikverket presenterar järnvägsplan för Mälarbanans sträcka Huvudsta-Duvbo

Nu finns en förnyad järnvägsplan för Mälarbanans sträcka Huvudsta-Duvbo. Karta: Trafikverket

Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för Mälarbanans sträcka Huvudsta-Duvbo som nu ställs ut för granskning. Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen från två till fyra spår mellan Huvudsta och Duvbo.

2020 ställde trafikverket ut ett förslag på utformning för granskning. Sedan förslaget presenterades har förändringar inarbetats. Det omarbetade förslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivning går nu ut på förnyad granskning.

Syftet med den förnyade granskningen är att samla in synpunkter på de förändringar som gjorts i järnvägplanen sedan förgående granskning från dem som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter.